Verkeer & openbare werken : Wet inzake de verkeersveiligheid


Wet inzake de verkeersveiligheid

De nieuwe wet inzake de verkeersveiligheid

Iedereen heeft het de laatste tijd zeker al vernomen. De verkeersboetes gaan in vele gevallen fiks naar omhoog (bijvoorbeeld: parkeren op het trottoir kostte de overtreder vroeger 25 tot 52 EUR terwijl deze boete nu bepaald is op 150 EUR !) Men weze gewaarschuwd ! Inderdaad, de fameuze wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake de verkeersveiligheid treedt gedeeltelijk in werking op 1 maart 2004. De regering wil met deze wet het aantal verkeersdoden tegen 2006 met 33 % en tegen 2010 met 50 % doen dalen.

De wet brengt een groot aantal wijzigingen met zich mee die voornamelijk betrekking hebben op de toepassing van de straffen voor de verkeersovertredingen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • Een groot aantal gewone overtredingen worden vanaf 1 maart omgezet in zware overtredingen van 1ste, 2de en 3de graad. We hebben dus de gewone overtredingen en de zware overtredingen die in 3 categorieën worden verdeeld.
  • De meeste gevangenisstraffen worden afgeschaft en vervangen door extra bepalingen inzake de intrekking van het rijbewijs.
  • De rechter kan onder de minimumgrens van de boetes gaan voor personen die zich in een moeilijke financiële toestand bevinden.
  • Parkeerovertredingen die begaan worden tegen het betalend parkeren, bewonersparkeren en tegen beperkte parkeertijd worden uit het strafrecht gehaald. ( Blauwe zone – bewonerskaart) De gemeenten kunnen heffingen bepalen voor deze vorm van parkeren.
  • Er komen nieuwe tarieven en procedures voor de onmiddellijke inning en consignatie van een som bij de vaststelling van verkeersovertredingen, zowel voor Belgen als voor buitenlanders.
  • Niet alleen de boetes voor overtredingen op de wegcode verhogen maar ook voor het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, voor overtredingen inzake het rijbewijs zal men dieper in zijn geldbeugel moeten tasten.
  • De strafrechterlijke boetes worden algemeen met 10 % verhoogd (verhoging opdeciemen van 40 naar 45).

Wat kost mij nu een overtreding?


We beperken ons tot de overtredingen op de wegcode, de vier categorieën van overtredingen.
            Onmiddellijke inning van 50 EUR
            Geldboete op de rechtbank van 55 tot 1.375 EUR
            Onmiddellijke inning van 150 EUR
            Geldboete rechtbank : 275 EUR tot 1.375 EUR
            Mogelijke intrekking van het rijbewijs = facultatief voor de rechter
            Onmiddellijke inning van 175 EUR
            Geldboete op de rechtbank van 275 EUR tot 2.750 EUR
            Intrekking rijbewijs : facultatief
            Onmiddellijke inning : niet mogelijk voor Belgen
            Geldboete op rechtbank : 550 tot 2.750 EUR
            intrekking van het rijbewijs : verplicht (8 dagen tot 5 jaar)