Bekendmaking beslissing - oprichting fietsenstalling station Boortmeerbeek

3
okt
2019

De Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS) heeft een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over de oprichting van 5 fietsenstallingen, waarvan 5 fietsenstallingen ter hoogte van het te slopen stationsgebouw langs de Aststraat en 3 fietsenstallingen langsheen de Nieuwe Weg. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Aststraat en Nieuwe Weg te 3190 Boortmeerbeek. 
De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft op 24 september 2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt er inzage bij de dienst Grondgebiedzaken van de gemeente Boortmeerbeek tijdens de openingsuren. 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijkondervindtvanofbelanghebbendebentbijdebesluitvormingoverdeafgiftevan een omgevingsvergunning of de bijstelling vanvergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voorVergunningsbetwistingen
p/a Dienst van deBestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 02/10/2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of eendigitale kopie. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
  • de betrokken gewestelijke omgevingsambtenaar (DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel)

 Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgendegegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. de betrokken gewestelijke omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

 U bent een rolrecht verschuldigdvan:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsingwegens uiterst dringendenoodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijkverklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreetvan 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige VlaamseBestuursrechtscolleges. http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

 

Contactinformatie