Bekendmaking goedkeuring van het Vlaams GLB Strategisch plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027

24
apr
2023

Conform artikel 12 van het plan-m.e.r.-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's), kunnen de betrokken documenten geraadpleegd worden via de website van de  initiatiefnemer, met name het Departement Landbouw en Visserij (www.lv.vlaanderen.be) en via de gemeentelijke website.

De goedkeuring van de Vlaamse Regering van het GLB Strategisch Plan 2023-2027 is gestoeld op een goedgekeurde plan-MER. Meer bepaald:

- Concludeert het Strategische MER dat uit de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling blijkt dat het voorgenomen GLB-plan voornamelijk positieve effecten op de diverse milieudisciplines met zich mee kan brengen. De grootte van de effecten is evenwel afhankelijk van de effectieve deelname aan het programma (financiële steun op aanvraag), de plaats waar de maatregelen genomen worden en het totaalbudget van het programma.

- Werd de passende beoordeling gunstig geadviseerd

- Is Team Mer van oordeel dat de effecten van het voorgenomen plan op een correcte wijze zijn besproken, rekening houdend met het strategisch karakter van het plan.


 

 

 

Contactinformatie