Bekendmaking openbaar onderzoek over het ontwerp van digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten

3
sep
2021

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Het uitvoeringsbesluit regelt:

  • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
  • de organisatie van het openbaar onderzoek
  • de actualisatie van de digitale atlas

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

 

Waarom dit openbaar onderzoek?

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Opgelet. Enkel de publieke grachten zijn in de atlas opgenomen. Wanneer een gracht langs uw perceel of in uw buurt niet op de kaart staat, is dat wellicht geen publieke gracht, maar een private gracht. Een publieke gracht is een gracht die omwille van het algemeen belang door de gemeente, polder of watering beheerd wordt.

Het ontwerp van digitale atlas is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be of aan de hand van de  url: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas .

 

Hoe kunt u een opmerking of bezwaar indienen?

Het geoloket dat vanaf 1 september 2021 beschikbaar is, bevat een link naar een digitaal inspraakformulier

Het gaat om een eenvoudig formulier waarin u:

  • uw opmerking kunt formuleren
  • de waterloop of gracht waarop uw opmerking betrekking heeft, kunt aanduiden op kaart
  • foto’s en bijlagen kunt inladen.

Opmerkingen of bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen bij aangetekend schrijven, bij afgifte tegen ontvangstbewijs (Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek) of digitaal via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be .

 

Wat gebeurt er met uw opmerkingen?

Na afloop van het openbaar onderzoek bezorgen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en de gemeenten de ontvangen opmerkingen en bezwaren aan de Vlaamse MilieuMaatschappij, die instaat voor de verwerking, in overleg met de betrokken waterloopbeheerder.

De minister van Omgeving zal vervolgens de digitale atlas definitief goedkeuren. Op dat moment vervallen de oude analoge atlassen.

De definitieve digitale atlas zal te raadplegen zijn op https://www.geopunt.be.

 

Vragen?

Heeft u een concrete vraag over dit openbaar onderzoek, dan kunt u contact opnemen via 

digitale-atlas@vmm.be.

Opgelet. Wanneer u een inspraakreactie wil indienen, dan vragen wij u om gebruik te maken van het inspraakformulier.

Contactinformatie