Bekendmaking vastgesteld plan - PRUP BEK Kampenhout Sas

25
nov
2015

De Provincieraad van Vlaams-Brabant heeft op 22 september 2015 het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' definitief vastgesteld. Dit plan werd onderworpen aan een milieueffectrapportage.

Op grond van artikel 4.2.11 §4 van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid maakt de Provincie Vlaams-Brabant bekend dat de volgende plandocumenten voor het publiek raadpleegbaar zijn:

 • provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas'
  • Toelichtingsnota
  • Stedenbouwkundige voorschriften
  • Grafisch plan
  • Besluit Definitieve vaststelling
 • Planmilieueffectrapport 'Plan-MER voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas'
  • Hoofrapport
  • Bijlagen
  • Niet-technische samenvatting
  • Goedkeuringbeslissing dienst m.e.r.

De plandocumenten zijn digitaal te raadplegen op de website van Vlaams-Brabant, www.mervlaanderen.be en hieronder bij documenten. Bovendien kunnen de documenten worden ingekeken op het provinciehuis en de gemeentehuizen van Kampenhout en Boortmeerbeek.

 

Contactinformatie