Bevraging OVAM m.b.t. toegankelijkheid bodeminformatie

5
sep
2023

Sinds de start van het Bodemdecreet is bij elke verkoop van een grond een bodemattest verplicht. Dat attest biedt belangrijke informatie over de bodemkwaliteit van een grond. Maar de vraag naar informatie over de kwaliteit van de leefomgeving groeit en het bodemattest alleen volstaat niet. 

Een verontreinigde bodem kan immers een grote impact hebben op de mensen die erop wonen, werken, ontspannen en naar school gaan, op de gewassen die erin groeien en op de dieren die in en op de bodem leven. Ook voor professionele gebruikers zoals drinkwatermaatschappijen, grondwerkers of grondwaterbemalingen en voor het plannen van infrastructuurwerken is informatie over de bodem van groot belang. 

Daarom werken de OVAM en Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) samen om informatie over bodemverontreiniging en adviezen over een gezond bodemgebruik beter toegankelijk te maken. Om dat op de juiste manier te kunnen doen, is uw mening belangrijk. Laat daarom van u horen via deze vragenlijst.  Het duurt slechts enkele minuten en uw privacy wordt gerespecteerd.
Eind september wordt deze bevraging afgesloten.