Erkenningsaanvraag verenigingen

De voordelen van erkenning door de gemeente zijn:

 1. Gebruik van de gemeentelijke infrastructuur tegen gunsttarief en de mogelijkheid van het maken van online reservaties (zie ook apart verhuurreglement)
 2. Gebruik van de gemeentelijke uitleendienst (zie ook apart reglement voor materiële steun)
 3. Gratis promotie op gemeentelijke webstek, in gemeentelijk informatieblad, op gemeentelijke infoborden (zie ook apart reglement voor promotionele steun)
 4. Mogelijkheden voor bestuursleden voor het ontvangen van een toelage bij het volgen van opleiding (zie aparte reglementen kadervorming)
 5. Mogelijkheid om gemeentelijke subsidies aan te vragen onder de voorwaarden gesteld binnen de gemeentelijk subsidiereglementen

Voorwaarden

Komen in aanmerking voor erkenning:

 1. Private rechtspersonen met onbaatzuchtig oogmerk (vzw, beroepsverenigingen)
 2. Feitelijke verenigingen
 3. Afdelingen van een nationale structuur.
 4. Verenigingen dienen opgericht te zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken.

Het college beslist of een nieuwe vereniging al dan niet erkend wordt.

 1. Er wordt door het college advies gevraagd bij de bevoegde adviesraad.
 2. Indien het advies niet gevolgd wordt, moet het college dit motiveren.
 3. De jaarlijkse vernieuwing van de erkenning moet niet worden voorgelegd aan de bevoegde adviesraad, tenzij de doelstellingen van de vereniging gewijzigd zijn.

De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:

De eerste aanvraag:

De aanvraag tot een eerste officiële erkenning wordt door de nieuwe vereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de gemeentelijke vrijetijdsdienst. De vereniging kan gebruik maken van het digitaal formulier. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn ook beschikbaar op de gemeentelijke vrijetijdsdienst.

Een eerste erkenningsaanvraag kan elk moment van het jaar ingediend worden en is geldig tot het einde van het (werk)jaar.

De jaarlijkse hernieuwing van de erkenning:

De jaarlijkse hernieuwing van de erkenning dient elk jaar opnieuw te gebeuren.

Indien u aanspraak wil maken op subsidies gebeurt dit automatisch mee met deze aanvraag. Het moment van de subsidieaanvragen is verschillend per beleidsdomein.

U kan alle nodige informatie hierrond vinden bij de subsidiereglementen.

Contactinformatie