Hersamenstelling gemeentelijke adviesraden

5
apr
2019

 

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten ook steeds alle gemeentelijke adviesraden opnieuw worden samengesteld. In principe kunnen alle personen die nu in een adviesraad zetelen, opnieuw een mandaat opnemen maar ze moeten zich hiervoor wel schriftelijk kandidaat stellen. Er moet over worden gewaakt dat ten hoogste twee derden van de leden van een adviesraad van hetzelfde geslacht is.

 

In Boortmeerbeek zijn er volgende adviesraden:

Cultuurraad

De cultuurraad is een ontmoetingsplaats waar verenigingen uit de gemeente die op cultureel vlak actief zijn, elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook vertegenwoordigers van culturele instanties als bijvoorbeeld de bibliotheek kunnen in de cultuurraad zetelen. Maar ook voor deskundigen die vanuit hun werkervaring of hun engagement in de kunst- en culturele sector een bepaalde deskundigheid bezitten, is er een plaats in de cultuurraad.

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - vrijetijd@boortmeerbeek.be)

 

Gezondheidsraad

De gezondheidsraad heet als taak de gezondheid van de bevolking te bevorderen door beleidsinitiatieven te adviseren en de participatie van de bevolking aan gezondheidsacties te verhogen. Al wie hiervoor interesse heeft, kan zich kandidaat stellen.

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - vrijetijd@boortmeerbeek.be)

 

Jeugdraad

De jeugdraad is het platform waar jongeren uit de gemeente mee nadenken over het jeugdbeleid in de gemeente. Zowel de vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties als niet-georganiseerde jongeren hebben er hun plaats. De jeugdraad speelt een belangrijke rol bij de uitwerking van het gemeentelijk jeugdbeleid. Concrete problemen waar jongeren(organisaties) mee worden geconfronteerd, komen er aan bod.

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - vrijetijd@boortmeerbeek.be)

 

Milieuadviesraad

De milieuadviesraad (MAR) is op zoek naar milieubewuste, betrokken Boortmeerbeekenaars. De MAR bestaat uit een groep milieubewuste burgers (zowel geïnteresseerde inwoners als afgevaardigden van verenigingen) die regelmatig samenkomen om het gemeentelijk natuur- en milieubeleid te bespreken.

De MAR wil de kwaliteit van het leefmilieu in onze gemeente verbeteren. We ijveren voor het behoud en versterken van de natuur- en landschapswaarden in onze gemeente. We proberen milieubelastende ingrepen te voorkomen. We denken ook na over mobiliteit, energie en andere klimaatthema’s.

De MAR informeert het gemeentebestuur en brengt advies uit over allerlei leefmilieuzaken.

Heb je enige ervaring of deskundigheid over milieu onderwerpen en wil je je inzetten voor de gemeente? Kan je je enkele avonden tijdens de loop van het jaar daarvoor vrijmaken en wil je meewerken aan enkele events zoals een zwerfvuilactie en de nacht van de duisternis? Geef je kandidatuur, met een korte motivatie.

Meer informatie: milieudienst (015/51 11 45-optie 2 - milieudienst@boortmeerbeek.be)

 

Noord-zuidraad

De noord-zuidraad is de gemeentelijke adviesraad rond ontwikkelingssamenwerking. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale initiatieven, die projecten verspreid over de hele wereld ondersteunen, en uit individuele burgers die bekommerd zijn om de toekomst van de derdewereldlanden.

De noord-zuidraad heeft volgende doelstellingen:

  1. overleg en coördinatie tot stand te brengen tussen de organisaties die in Boortmeerbeek werkzaam zijn op het vlak van de noord-zuidproblematiek;
  2. de bevolking van Boortmeerbeek informeren over en sensibiliseren voor de noord-zuidproblematiek;
  3. de bevolking van Boortmeerbeek informeren over projecten en initiatieven die in de gemeente in het kader van de noord-zuidproblematiek worden georganiseerd;
  4. op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uitbrengen aan de gemeentelijke overheid betreffende het gemeentelijke beleid rond de noord-zuidproblematiek.

Heb je interesse om hierover mee na te denken en werken, dan ben jij misschien wel de geschikte persoon voor de noord-zuidraad.

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45-optie 1 – secretariaat@boortmeerbeek.be)

 

 

Raad voor dierenwelzijn

De gemeente Boortmeerbeek scoorde onlangs behoorlijk goed in een onderzoek van Gaia naar diervriendelijke gemeenten in de provincie. Maar dit wil niet zeggen dat men nu op zijn lauweren mag gaan rusten. Daarom wil de gemeente met een nieuwe adviesraad, de raad voor dierenwelzijn, een speciale focus leggen op dit thema. Bedoeling is om enkele malen per jaar bij elkaar te komen om samen te overleggen welke initiatieven kunnen worden genomen om Boortmeerbeek nog diervriendelijker te maken. Heb jij een hart dat klopt voor dieren, stel je dan kandidaat voor de raad voor dierenwelzijn.

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45-optie 1 – secretariaat@boortmeerbeek.be)

 

 

Seniorenraad

Deze adviesraad adviseert het gemeentebestuur over alle problemen die senioren aanbelangen. Daarnaast is de seniorenraad betrokken bij de organisatie van vormingsmomenten, de jaarlijkse uitstap, enz. Zowel vertegenwoordigers van verenigingen als individueel geïnteresseerde burgers kunnen lid worden.

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - vrijetijd@boortmeerbeek.be)

 

Sportraad

De sportraad is het adviesorgaan binnen onze gemeente waarin alle verenigingen, groeperingen, personen of organisaties, die in de gemeente actief zijn op sportgebied, gegroepeerd zijn en inspraak hebben bij het sportgebeuren.

De raad treedt coördinerend op en tracht de samenwerking tussen sportverenigingen te bevorderen zowel op het vlak van de recreatiesport als diegenen die aantreden binnen een competitie. Op eigen initiatief of op verzoek van de gemeentelijke overheid kan zij advies geven inzake sportaangelegenheden, evenals over de planning en uitbouw van de infrastructuur die nodig is om bepaalde sporten veilig en comfortabel te beoefenen binnen de gemeente.

Natuurlijk is de communicatie tussen de sportbeoefenaars en het gemeentebestuur het meest belangrijk element in de sportraad. Alle informatie, zowel van de gemeente naar de sportverenigingen als andersom, kunnen in de sportraad besproken worden.

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - vrijetijd@boortmeerbeek.be)

 

Contactinformatie