Kappen van bomen

27
apr
2020

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 

Voor het kappen van een hoogstammige boom (= boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld en een stamomtrek heeft van een meter of meer) moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Je hebt geen omgevingsvergunning nodig als de te kappen bomen aan alle volgende voorwaarden voldoen: 

  • Ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten; 
  • Ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied; 
  • Ze zijn niet gelegen in een verkaveling of BPA, met voorschriften waarin vermeld staat dat de bomen behouden dienen te blijven; 
  • Ze bevinden zich op een huiskavel van een vergund woning of vergund bedrijfsgebouw; 
  • Ze zijn gelegen binnen een straal van 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw. 

Wanneer er sprake is van acuut gevaar, kan de burgemeester schriftelijk toestemming geven voor het kappen van bomen. Deze toestemming vervangt de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. 

Kapmachtiging of ontbossingsvergunning (bos) 

Zodra de bomen deel uitmaken van een bos zijn er twee mogelijkheden: 

  • Kapmachtiging => als na het kappen van de bomen het bos behouden blijft
  • Ontbossingsvergunning => als na het kappen van de bomen het bos is verdwenen of het restant niet meer als bos kan aanzien worden, dient een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te worden aangevraagd. 

Ook voor het kappen van struikgewas en bomen met een stamomtrek kleiner dan een meter, op een meter hoogte is een vergunning vereist. 

Er is geen vergunning vereist als er geveld wordt omwille van acuut gevaar en dit binnen de 24 uur gemeld werd aan het Agentschap voor natuur en bos. 

Bovendien moet men ook geen omgevingsvergunning hebben als het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in een goedgekeurd beheersplan of beheersvisie is opgenomen. 

Wanneer een vergunning wordt gegeven om een bos te kappen, moet dat gekapte bos gecompenseerd worden. De compensatieplicht bestaat uit het aanplanten van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing. 

Het compensatieformulier dient toegevoegd te worden aan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. 

Omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen en vegetaties 

Wanneer het perceel gelegen is in agrarisch gebied, groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, bron of natuurontwikkelingsgebied of in het IVON, een Habitat- of Vogelrichtlijnengebied of in een Ramsargebied ligt, is het mogelijk dat de bomen deel uitmaken van een, klein landschapselement zoals een houtkant of een bomenrij. In dit geval dient u, al dan niet in combinatie met een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen en vegetaties aan te vragen en dit onafhankelijk van de grootte van de bomen of struiken. 

Verplichte heraanplant

In een omgevinsvergunning of andere toelating, zal steeds als voorwaarde worden opgenomen dat er een heraanplant dient te worden voorzien met een of meerdere hoogstammige inheemse streekeigen bomen.

In het kader van de natuurwetgeving geldt er steeds een zorgplicht (art. 14 van het Natuurdecreet).

De zorgplicht bepaalt dat iedereen die iets wijzigt zodat er een effect is op de natuur alle maatregelen moet nemen om schade te voorkomen, te beperken, of indien dat niet mogelijk is te herstellen. De zorgplicht is een instrument dat het stand-still beginsel ondersteunt. Door iedereen zorg te laten dragen voor de natuur, mag de totale natuurwaarde er niet op achteruit gaan. 

Dit betekent dat u ook voor bomen en struiken die u zonder vergunning mag verwijderen een heraanplant dient te voorzien.

Meer info

 

Contactinformatie