Lokaal Materialenplan 2023 – 2030 en bijhorend plan-MER: ter inzage

3
jul
2023

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan goed. Het Lokaal Materialenplan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit nieuwe plan zetten we een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval. Dit gebeurt onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het zwerfvuilbeleid.

Door een verhoogde focus op preventie en meer aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage voert het nieuwe plan tegelijk ook een aantal accentverschuivingen door. Verschuivingen die passen in de uitbouw van de circulaire samenleving die nodig is om ook de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Het Lokaal Materialenplan schenkt specifieke aandacht aan het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, ideeën en instrumenten alsook een aantal verplichtingen voor lokale besturen. 

Het goedgekeurde Lokaal Materialenplan met bijhorende documenten zoals het plan-MER (milieueffectenrapport) en de socio-economische analyse, kan je raadplegen via volgende kanalen:

– via de website van de OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/nl/lokaal-materialenplan-2023-2030

– via de website van het Team Omgevingseffecten: www.omgeving.vlaanderen.be/merdossierdatabank in de dossierdatabank onder het nr. PL0276.

- bij de gemeentelijke milieudienst na afspraak (op scherm).

Contactinformatie