Medefinanciering van de instandhouding en het onderhoud van maritieme toegangswegen met aanmeerinstallaties

De Vlaamse overheid kan in bepaalde gevallen overgaan tot medefinanciering van de basisinfrastructuur en de maritieme toegangswegen van de havens.

De medefinanciering wordt gegeven voor de instandhouding en het onderhoud van de gedeelten van de maritieme toegangswegen waaraan aanmeerinstallaties voor zee- en binnenschepen gelegen zijn. Die aanmeerinstallaties worden gebruikt voor de overslag van goederen of het vervoer van personen. Bij de instandhoudingswerken komt ook het verwerken van de specie in aanmerking.

Voorwaarden

De Vlaamse overheid kan besluiten medefinanciering toe te kennen aan havenbedrijven voor instandhoudingsprojecten op voorwaarde dat:

  • het project ten volle bijdraagt aan de realisatie van het Vlaams havenbeleid
  • de gunningsprocedure en de uitvoering van het project gebeuren door het Vlaamse Gewest
  • de uitvoering van het project rekening houdt en bijdraagt aan een efficiĆ«nt gebruik van de bestaande infrastructuur en aan een efficiĆ«nte ruimteproductiviteit, mobiliteit, natuur en milieu, ruimtelijke ordening en een positieve invloed op de leefgemeenschappen in en rondom de havens
  • er voldaan wordt aan de specifieke technische voorwaarden die de minister kan opleggen naar aanleiding van de aanvraag tot medefinanciering door het havenbedrijf.

De maatregel voor de aanmeerinstallaties geldt voor alle havens en heeft alleen betrekking op het gedeelte van de waterweg waaraan de kaaimuren of steigers zijn gelegen waar schepen aanleggen om te laden en te lossen, namelijk de bodem van de aanmeerplaats en niet de kaaimuur of steiger zelf. De medefinanciering wordt alleen verleend voor kosten in verband met werkzaamheden rond de instandhouding van de waterbodem, niet voor onderhoud of instandhouding van de kaaimuren en steigers.

Procedure

  • De havenbedrijven sturen hun aanvraag tot medefinanciering aangetekend via de afdeling Maritieme Toegang tot de minister. Het aanvraagformulier moet in drievoud worden ingediend.
  • De minister verklaart de aanvraag tot medefinanciering binnen een termijn twee maanden na ontvangst al dan niet ontvankelijk.
  • De Vlaamse Regering beslist over de ontvankelijke aanvragen binnen een termijn van vier maanden na ontvangst. De beslissing vermeldt een omschrijving van de activiteiten waar medefinanciering voor wordt verleend, de geraamde totale kosten, het voorlopige forfaitaire bedrag dat voor de medefinanciering in aanmerking komt, de wijze waarop dat bedrag is vastgesteld en het bedrag van de voorschotten.

Meebrengen

Bedrag

De medefinanciering voor instandhouding van de waterbodem van de aanmeerinstallaties is beperkt tot 20% van de werkelijke kosten, die naar behoren moeten worden aangetoond door havenbedrijf in kwestie.

Uitzonderingen

Regelgeving

  • Havendecreet.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de medefinanciering van de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de specie, en het onderhoud van het gedeelte van de maritieme toegangsweg waaraan aanmeerinstallaties voor zee- en binnenschepen gelegen zijn met het oog op de overslag van goederen, of het vervoer van personen.