Milieuvergunningen

Het aanvragen van een milieuvergunning kan een complexe zaak zijn. U kan indien u dat wenst de hulp inschakelen van een milieudeskundige of een milieuadviesbureau.

Hoe werkt het?

De indelinglijst van Vlarem I bevat een overzicht van alle inrichtingen waarvoor een milieuvergunning of een aktename noodzakelijk is. Op de lijst worden de verschillende types inrichtingen onderverdeeld in klassen. Voor elk van de drie klassen schrijft de Vlarem I-regelgeving een andere procedure voor:

  • klasse 1-inrichtingen: zijn de meest hinderlijke. Hiervoor is een milieuvergunning klasse 1 noodzakelijk. Over deze aanvragen beslist de deputatie van de provincie.
  • Klasse 2-inrichtingen: (zoals de meeste KMO-bedrijven) hebben een milieuvergunning klasse 2 nodig. Over deze aanvragen beslist het college van burgemeester en schepenen.
  • klasse 3-inrichtingen (zoals voor allerlei gebouwen met opslag van stookolie, airconditioning of transformatoren, kleine garages en schrijnwerkerijen, ...) zijn de minst hinderlijke. Hiervoor is enkel een melding noodzakelijk. Het college van burgemeester en schepenen neemt er akte van.

Valt uw inrichting onder meerdere klassen, dan wordt de klasse bepaald door de rubriek(en) met de meest hinderlijke klasse.

Aanvragen/meldingen

De aanvraag- en meldingsformulieren kunt u terugvinden op de website van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of Emis of bekomen via de dienst milieu op het gemeentehuis. Let erop dat u alle noodzakelijke formulieren in voldoende aantal invult en indient bij de correcte overheidsdienst:

  • klasse 1-aanvraag in 10 exemplaren bij de Provincie Vlaams-Brabant
  • klasse 2-aanvraag in 7 exemplaren bij het college van burgemeester en schepenen
  • klasse 3-melding in 1 exemplaar bij het college van burgemeester en schepenen

Dossierkosten

- voor inrichtingen gerangschikt in klasse 3, zoals in bijlage 1 van het Vlarem

Deze belasting is niet van toepassing op:

- lozen van normaal huisafvalwater
- de inrichting van een opslagplaats voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden
  vloeistoffen voor normaal gebruik.
- de inrichting van opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingsput hoger dan 55 °C, maar de
  100 °C  niet overtreffend.

13,00  EUR

- voor de inrichtingen gerangschikt in klasse 2, zoals in bijlage 1 van het Vlarem en de  
 
grondwaterwinningen van categorie A en de grondwaterwinningen van categorie B zonden
  milieueffecten- of veiligheidsrapport

125,00 EUR
- voor de inrichtingen van klasse 1, zoals bepaald in de bijlage 1 van het Vlarem 2.000,00 EUR
- indien het een hernieuwings-, uitbreidings- of veranderingsaanvraag klasse 1 betreft 1.000,00 EUR

- indien voor een klasse 1-vergunning of grondwaterwinning een milieueffct- of
 
veiligheidsrapport nodig is

2.500,00 EUR


VLAREM-dossiertaks

Afhandeltermijn

  • Klasse 1: 4 tot maximum 6 maanden na ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier waar de overheid 30 dagen tijd voor heeft.
  • Klasse 2: 105 kalenderdagen na ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier waar de overheid 30 dagen tijd voor heeft.
  • klasse 3: de zaak mag starten de dag na de datum dat de volledige melding werd ingediend, op voorwaarde dat voldaan is aan het algemene inplantingsvoorschrift (artikel 4.1.1.1. van Vlarem II).

De VLAREM-teksten kunt u raadplegen:

  • op het internet: de vlaamse milieunavigator van Emis

 

Contactinformatie