Nieuwe vergunningsmaatregelen corona-virus

26
mrt
2020

Dit Nooddecreet ten gevolge van het coronavirus, voorziet in 2 zaken:

  • het voert een tijdelijke afwijking in op de omgevingsvergunningsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. 
  • het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen, maar ook het opschorten van bepaalde beslissingstermijnen. 

Raadpleeg de tekst van het decreet.
 

Afwijkingsregeling vergunningsplicht

Op 20 maart 2020 stelde de Vlaamse Regering de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast, en bepaalde de startdatum op diezelfde dag, nl. 20 maart 2020.
 
De afwijkingsregeling zorgt ervoor dat geen vergunningen of meldingen nodig zijn voor bijvoorbeeld het bouwen van tijdelijke ziekenhuizen, en geldt voor 120 opeenvolgende dagen vanaf 20 maart 2020. 
 

Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen voor de omgevingsvergunningsprocedures. 
 
Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden als zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen te zetten en te beslissen om zo de aanvrager, de beroepsindiener en de burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.
 
Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

 
Raadpleeg
het besluit van de Vlaamse Regering en een gedetailleerde toelichting van de maatregelen.
 
Er is nog geen informatie over mogelijke oplossingen voor termijnen en administratieve verplichtingen in het kader van RUP’s, verordeningen en complexe projecten.
 
Als je geen antwoord vindt op uw vraag in de bovenvermelde documenten, stel ze dan via
bjo.omgeving@vlaanderen.be.