Noodkreet waterzuiveringsbedrijven - vochtige doekjes? niet in het toilet!

11
apr
2016

Steeds vaker raken leidingen en pompen van waterzuiveringssystemen, alsook particuliere leidingen, verstopt door vochtige doekjes die in het toilet zijn doorgespoeld, terwijl ze hiervoor niet bedoeld zijn.
De kost om deze verstoppingen op te ruimen en beschadigde pompen te herstellen bedraagt jaarlijks 3 miljoen euro voor gans België, en wordt uiteindelijk doorgerekend in de kost voor het water voor elke gebruiker.
Tegelijk veroorzaken de verstoppingen lozingen in het milieu van afvalwater, met toenemende vervuiling van de waterlopen en zeeën als gevolg. 

België heeft nu als eerste Europees land een Koninklijk Besluit dat bepaalt welke testen vochtige doekjes moeten doorstaan om doorgespoeld te mogen worden. Faalt een product op een van deze testen, dan moet het een nieuw  pictogram op de verpakking hebben dat de consument duidelijk informeert. Het KB kwam tot stand door een samenwerking van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en de waterzuiveringsbedrijven van de drie gewesten. Voor Vlaanderen is dit Aquafin die met hun sensibiliseringscampagne hoopt het probleem met vochtige doekjes op te lossen.

 

 

Contactinformatie