Ontheffing van loodsplicht voor kleine zeeschepen

De bevoegde autoriteit kan de gezagsvoerder van kleine zeeschepen op diens verzoek ontheffing verlenen van de plicht om gebruik te maken van de diensten van een loods.

De ontheffing is enkel van toepassing op kleine zeeschepen zoals Rijnschepen, Denemarkenvaarders, binnen/buiten-schepen of lage kruiplijncoasters en schepen die opgenomen zijn in het register.

Voorwaarden

De ontheffing kan verleend worden in volgende gevallen:

  • als er sprake is van een noodsituatie met betrekking tot het schip, de opvarenden, de scheepvaart of de scheepvaartweg
  • als het schip een korte verplaatsing maakt binnen een loodstraject
  • als niet daadwerkelijk binnen een redelijke termijn in de loodsdienst of in het geven van adviezen vanaf de wal kan worden voorzien.

Verdere voorwaarde is dat de gezagvoerder voldoet aan nadere eisen met betrekking tot het genoten opleidings- en ervaringsniveau en de beheersing van de Nederlandse of de Engelse taal.

Als de weersomstandigheden of omstandigheden met betrekking tot het schip, de opvarenden, de lading, de scheepvaart of de scheepvaartweg dit vereisen, kan de bevoegde autoriteit aan de ontheffingen bindende voorschriften of beperkingen opleggen.

Procedure

Een aanvraag tot verlening van een ontheffing wordt ingediend door de eigenaar of rompbevrachter bij de dienst Scheepvaartbegeleiding. Daarbij moeten een aantal bewijsstukken en documenten voorgelegd worden, waaronder een bewijsstuk waaruit blijkt dat het zeeschip in het register is ingeschreven.

De ontheffing wordt steeds verleend voor een bepaald traject en een bepaalde termijn.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Besluit ontheffing loodsplicht Scheldereglement 2003