OO - herziening zoneringsplan

1
okt
2020

De herziening van de het zoneringsplan is in openbaar onderzoek en kan geraadpleegd worden op
www.volvanwater.be/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.  tot en met 14 maart 2021. 
De Vlaamse Regering voorziet tegen eind december 2021 de stroomgebiedbeheerplannen (incl. zoneringsplannen) vast te leggen. 

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is. In de herziene zoneringsplannen vindt u de zones weer na aanpassingen als gevolg van actualisaties en visiewijzigingen. Per zuiveringszone bent u dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geven weer wat de prioriteiten zijn om uitvoering te geven aan de visie van de zoneringsplannen en hoe en door wie dit zal gebeuren.

Een pand kan gelegen zijn in één van volgende zones: 

  • Centraal gebied (oranje gearceerde zone): er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering. 
  • Collectief geoptimaliseerd butiengebied (groen gearceerde cluster): er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering. 
  • Collectief te optimaliseren buitengebied (groene cluster) : er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering. 
  • Individueel te optimaliseren buitengebied (rode cluster: IBA te plaatsen of rood gearceerde cluster: IBA aanwezig): Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden met een IBA.