Projectgebonden subsidies of medefinanciering aan havenbedrijven

De Vlaamse regering kan in bepaalde gevallen subsidies verlenen aan projecten in de haveninterne basisinfrastructuur en de uitrustingsinfrastructuur van havenbedrijven.

Voorwaarden

Het project moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De uitvoering van het project heeft een significante meerwaarde voor de realisatie van het Vlaamse Havenbeleid.
  • De realisatie van het project moet rekening houden of voldoen aan specifieke voorwaarden of criteria omtrent het efficiënt gebruik van bestaande infrastructuur, ruimteproductiviteit, mobiliteit, natuur en milieu, ruimtelijke ordening, invloed op de leefgemeenschappen en andere economische actoren in en rond de haven. Deze criteria kunnen opgelegd worden door de minister of het bevoegde departement naar aanleiding van een aanvraag tot subsidie opdat het project maximaal zou bijdragen tot de realisatie van een duurzaam havenbeleid.

Investeringen waarvan de kostprijs lager wordt geschat dan 125.000 euro komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wanneer het project al andere financiële steun ontvangt afkomstig van het Vlaamse Gewest, dan wordt het bedrag van subsidiëring dienovereenkomstig verminderd.

Procedure

  • U dient uw aanvraag in bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken, gericht aan de bevoegde minister.
  • Bij de aanvraag tot subsidiëring of medefinanciering van een project moet de aanvragen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en een milieu-impactstudie toevoegen.
  • Wanneer de informatie uit de MKBA en de milieu-impactstudie onvoldoende is, kunnen er steeds bijkomende inlichtingen opgevraagd worden bij de aanvrager.
  • Als het geraamde bedrag meer dan tien miljoen euro bedraagt, legt de minister de aanvraag voor aan de Vlaamse Havencommissie en de Minaraad.
  • De Vlaamse Havencommissie en de Minaraad brengen binnen vier weken na ontvangst advies uit over de aanvraag.
  • De minister beslist vier maanden na beschikbaarheid van het volledige dossier of er al dan niet een subsidie wordt toegekend.

Meebrengen

Bedrag

Voor haveninterne basisinfrastructuur bedraagt het subsidiepercentage 50% van de kosten.

Voor uitrustingsinfrastructuur bedraagt het subsidiepercentage 20% van de kosten.

Uitzonderingen

Regelgeving

  • Havendecreet
  • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven