Rommelmarkt dinsdag 15 augustus 2018 inschrijvingsformulier

Verenigingen die met eten en/of drank op de rommelmarkt wensen te staan moeten de volgende documenten binnenbrengen: erkennings/vestigingsbewijs vereniging, attest keuring gas/elektriciteit, ondernemingsnummer, enz… . Zie de algemene voorwaarden. Deze aanvragen worden op het college van burgemeester en schepenen behandeld.

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging
handelend in *
Adresgegevens 1

standplaats = 5meter

maximaal 1 inschrijving per zelfde adres en maximaal 4 inschrijvingen samen

 

Algemene voorwaarden voor standhouders

 • Deze rommelmarkt is een tweedehandsmarkt, geen markt voor de verkoop en/of reclame van winkelwaren.

 • Er wordt door het gemeentebestuur geen standgeld gevraagd.

 • Alle betwistingen/discussies worden door het gemeentebestuur beslecht.

 • De deelnemers staan zelf in voor de naleving van de wetgeving op de handel, SABAM en accijnzen, en voor de nodige attesten.

 • Er is een hulppost van het Rode Kruis aanwezig op de Dorpplaats in de gemeentelijke tent voor het politiekantoor.

 • Een standplaats is standaard 5 meter. Er worden Max. 4 inschrijvingen samen aanvaard, dus maximum 4 aaneensluitende plaatsen.

 • Voor handelaars/verenigingen wordt er een uitzondering toegestaan op de standaardafmeting van een standplaats, deze aanvragen zullen steeds op het college van burgemeester en schepenen beslecht worden.

 • Alle nodige attesten (handelaars/verenigingen) moeten bij de aanvraag gevoegd worden, anders wordt deze niet goedgekeurd.

 • Indien er handelaars plaatsnemen voor een vereniging, moeten ze duidelijk vermelden voor welke vereniging ze plaatsnemen.

 • Indien je je standplaats niet inneemt, gelieve dan te verwittigen. Indien niet heb je volgend jaar geen recht op je huidige standplaats.

 • Indien er meerdere aanvragen zijn voor een bepaalde plaats, krijgt de huidige bewoner voorrang.

 

Opbouw en afbraak

 • Elke standhouder ontvangt zijn standplaatsnummer vanaf 8 augustus 2016, niet vroeger. Vergewis u tijdig van de juiste plaats van uw stand om nodeloos verkeer bij het opstellen van de markt te vermijden.

 • U mag uw stand vanaf 6.30 uur beginnen klaarzetten. Wie vroeger start met de opbouw van zijn standplaats kan worden bestraft voor het verstoren van de nachtrust.

 • Gelieve bij het opstellen zo snel mogelijk uw wagen te verplaatsen.

 • Standhouders die om 8 uur hun plaats nog niet hebben ingenomen, verliezen hun plaats. Na dit uur is het verboden om nog met de auto op de markt te rijden!

 • De markt eindigt om 16 uur en er mag pas vanaf 16 uur worden ingepakt. De standplaats moet om 17 uur volledig ontruimd en opgekuist zijn.

 • Elke standhouder neemt zijn eigen afval terug mee. Achtergelaten afval wordt beschouwd als sluikstorten en zal worden beboet met een GAS-boete.

 • Gelieve steeds rekening te houden met de bereikbaarheid van de woning/handelshuis waarvoor uw standplaats zich bevindt. Gelieve steeds een doorgang te laten zodat de bewoners hun woning te voet kunnen verlaten en/of de handelszaak kunnen betreden.

 • Er moet voor de brandweer en de medische diensten een verplichte vrije doorgang van 4 meter zijn in alle straten. Uw wagen en/of aanhangwagen mag dus niet bij de standplaats worden geparkeerd.

 

Parkeergelegenheid

Parking voor standhouders is voorzien aan de sporthal (Sportveldweg 6), het kerkhof (Rijmenamsebaan) en de gemeenteschool (Beringstraat).

 

Veiligheid

 • Indien U met eten en/of drank plaatsneemt op de markt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De aanwezige blusmiddelen, minimum één snelblusser van 6 kg ABC poeder(2x5kg CO2) per 150 m², moeten goed onderhouden (jaarlijkse keuring), gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

  • Er moet een blusdeken aanwezig zijn.

  • Gasflessen moeten gekeurd zijn (gangbare geldigheid van een gasfles is 10 jaar) en worden voorzien van een ontspanner. Gasflessen moeten steeds rechtop staan en worden vastgemaakt zodat omvallen onmogelijk is.

  • Gasflessen worden steeds buiten opgesteld (uit de zon). Niet gebruikte flessen worden steeds in openlucht en in een afgebakende zone opgesteld. In een tent is het verboden om gasflessen te plaatsen.

  • Gastoevoerleidingen moeten zich in goede staat bevinden, mogen maximaal 5 jaar oud zijn, hebben een maximum lengte van 2 meter en moeten met spanbeugels worden bevestigd.

 • Een positief recent keuringsattest van de elektrische installatie, afgeleverd door een erkende dienst voor technische controle, moet aan de brandweerdienst kunnen worden voorgelegd.

 • Bij elektriciteitsafname vanuit een private woning moet deze woning over een keuringsattest van een erkende dienst voor technische controle te beschikken.

 • Verlichting van de tenten en/of kramen mag alleen elektrisch gebeuren.

 • Al de elektrische toestellen en verlengdraden moeten een CEBEC-keuringslabel dragen.

 • Verwarming-, kook-, bak- en/of braadtoestellen moeten buiten het bereik van personen worden opgesteld (afschermen).

 • Verwarmingstoestellen met vloeibare brandstoffen mogen niet worden opgesteld.

 • Open vuren zijn niet toegestaan.

 • Elke (promo)tent/podia/stand moet voorzien zijn van de nodige en aangepaste blusmiddelen (per tent en per 150 m² oppervlakte moet minstens één jaarlijks gekeurd blustoestel van 6 kg universeel bluspoeder worden geplaatst). Frituren moeten bijkomend beschikken over een branddeken. Friteuses mag men niet in de verbruikerstenten opstellen of ze moeten voorzien zijn van een gekeurde automatische blusinstallatie.

 • Elke (promo)tent/podium/stand met een vaste elektriciteit- en gasinstallatie moet in bezit zijn van een keuringsattest van een erkende dienst voor technische controle (jaarlijkse keuring).

Verplicht! *