Signalisatievergunning

Een signalisatievergunning vraag je aan voor werken of obstakels op het openbaar domein die het verkeer bemoeilijken en/of de doorgang verhinderen. Het is een toelating om verkeersborden (voorrang, verbod, gebod, stilstaan en parkeren) of voorlopige wegmarkeringen te mogen aanbrengen.

Verkeersborden - en signalisatie

Als de werken of het obstakel verkeershinder veroorzaken, ben je verplicht dit veilig en voldoende aan te duiden met de nodige verkeersborden. Deze borden en werfsignalisatie mogen pas geplaatst worden op voorwaarde dat hiervoor toelating gegeven is. Toestemming voor het plaatsen van deze verkeerssignalisatie vraag je aan bij de dienst verkeer, die voor de afhandeling en de coördinatie is noodzakelijk, anders ontstaan er onveilige of hinderlijke toestanden op de weg.

Signalisatievergunning

Deze toelating (signalisatievergunning) bepaalt welke verkeerssignalisatie toegelaten is, welke bijkomende signalisatie nodig is om de veiligheid van de weggebruikers en de werknemers te waarborgen en welke wegomlegging gepland wordt in geval de werken ernstige hinder veroorzaken.

Een signalisatievergunning is geen toelating tot inname van de openbare weg of machtiging om werkn uit te voeren. Ze geeft enkel de toelating tot plaatsing van verkeerssignalisatie voor door de wegbeheerder vergunde werken.

Wie de werken uitvoert of het obstakel plaatst moet ervoor zorgen dat de juiste signalisatie aangebracht worden. De verkeersregels en de regels inzake signalisatie blijven onverkort gelden en moeten correct toegepast worden.

Aanvraag

De aanvraag voor de plaatsing van verkeerssignalisatie bij wegenwerken en obstakels gebeurt minstens 7 dagen op voorhand.
De aanvraag kan je bezorgen via e-mail: evenement-verkeer@boortmeerbeek.be

Als de aanvraag gunstig advies krijgt van het college van burgemeester en schepenen, ontvang je een toelating per e-mail.

 

Contactinformatie