Stedenbouwkundige vergunning - procedure

Behandeling van de aanvraag door de gemeente:

 

 1. Volledigheidscontrole:
  De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of zijn gemachtigde gaat na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. De gemeente heeft 30 dagen om te onderzoeken of uw aanvraag ontvankelijk en volledig is. Laat de gemeente niets weten dan start de procedure toch.

 2. Openbaar onderzoek:
  Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project.

 3. Adviezen inwinnen:
  Soms moet de gemeente adviezen inwinnen over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Beslissing van het schepencollege:

De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele bezwaren
 • de eventuele adviezen
 • de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...)

Het college van burgemeester en schepenen neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van:

 • vijfenzeventig dagen, dien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde gemeente, over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag op de wijze, vermeld in artikel 4.7.3 VCRO,
 • honderdvijftig dagen, als het aangevraagde wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft,
 • honderdvijf dagen, in alle andere gevallen.

De vervaltermijn gaan in de dag na deze waarop het resultaat van het ontvakelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de aanvrager wordt verstuurd. Zij gaan echter steeds ten laatste in op de dertigste dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn. U krijgt een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stikzwijgende beslissing binnen een ordetermijn van tien dagen per beveiligde zending.

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente onmiddelijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking.

Vergunning afgeleverd?

Krijgt u een vergunning, dan mag u beginnen bouwen als u niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep.

Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.

Let op: De vergunning vervalt als

 • u niet binnen twee jaar met de werken begint,
 • de constructie binnen drie jaar niet winddicht is,
 • de werken twee jaar lang onderbroken worden.

 

 

Contactinformatie