Wegenis- en rioleringswerken 'Herinrichting deel Goorstraat en Zevenbunderweg'

31
aug
2023

Binnenkort start een volgende fase van de wegen- en rioleringswerken in de Goorstraat en Zevenbunderweg. 

Het project omvat de volgende delen van rijwegen:

  • De Goorstraat vanaf het kruispunt met Bieststraat tot aan het kruispunt Lisdoddeweg en Goorweg,
  • De Zevenbunderweg vanaf het kruispunt Goorstraat tot aan Heideweg.

Volgende werken worden voorzien:
Nutsvoorzieningen:

  • Vernieuwing van de kabels en leidingen van de nutsbedrijven,
  • Vernieuwing van het openbaar verlichtingsnet met inbegrip van het ondergronds brengen van de kabels

Riolering: 

  • Aansluiting van de nieuwe riolering in de Bieststraat 
  • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Goorstraat vanaf Bieststraat tot aan huisnummer 32 in de Goorstraat,

Wegverharding:

  • Inrichting van een fietsstraat in de Goorstraat vanaf Bieststraat tot kruispunt met Zevenbunderweg met aan de onpare zijde en voetpad en aan de pare zijde parkeerstroken en beplanting,
  • In de Goorstraat tussen Zevenbunderweg en Goorweg wordt het asfalt vernieuwd en wordt er voorzien in het aanbrengen van fietssuggestiestroken in oker-kleur op de rijweg. Ook zal in dit deel van de Goorstraat een voetpad aan de onpare zijde aangelegd worden,
  • In de Zevenbunderweg zal de verkeersfilter of knip aangelegd worden. Tussen de verkeersfilter en Goorstraat wordt de rijweg vernieuwd en wordt er voorzien in de aanleg van een voetpad afgescheiden van de rijweg door een haag.

Zoals aangekondigd hebben de nutsbedrijven de vernieuwing en de verplaatsing van de nutsvoorzieningen aangevat in de loop van de maand april van dit jaar. Net voor het bouwverlof werd het belangrijkste deel aan vernieuwing van kabels en leidingen gerealiseerd.
Deze werken betekenden meteen ook de eerste fase of stap in de realisatie van het project.
De verdere uitrol gebeurt aan de hand van 3 aaneensluitende fasen:

De tweede fase bestaat uit 2 deelfasen:
In fase 2A wordt de nieuwe regenwaterleiding en vuilwaterleiding aangesloten op het stelsel
van de Bieststraat. In deze fase is voorzien de wegverharding aansluitend op de aanleg van de
riolering te herstellen zodat de Bieststraat op het kruispunt met de Goorstraat terug kan
vrijgegeven worden voor verkeer. De geschatte uitvoeringstermijn bedraagt 15 werkdagen.

In de fase 2B wordt de riolering in de Goorstraat gerealiseerd vanaf het kruispunt met de
Bieststraat tot aan huisnummer 32 in de Goorstraat. Er wordt een termijn van 55 werkdagen voorzien om deze rioleringswerken uit te voeren. De rijweg wordt tijdelijk verhard met steenslag waarna de werf tijdelijk wordt overgedragen aan de nutsbedrijven voor de fase 3 van het project.

In de derde fase zullen de verschillende nutsbedrijven de laatste kabels en leidingen vernieuwen
of verplaatsen en afsluitend de nieuwe installaties in dienst nemen. De geschatte uitvoeringstermijn bedraagt 30 werkdagen.

In de vierde en laatste fase worden de nieuwe wegverhardingen over het geheel van het project
uitgevoerd. De geschatte uitvoeringstermijn voor deze fase bedraagt 70 werkdagen.

Voor de realisatie van het project stelde het college van burgemeester en schepenen aannemer
Bruggeman Maes BV uit Antwerpen aan voor het uitvoeren van de rioleringswerken en wegenwerken.
De aannemer treft momenteel de nodige voorbereiding en voorziet de werken aan te vatten op
11 september 2023.

De aangegeven timing is steeds onder voorbehoud van onverwachte weers- en/of werfomstandigheden.
Bij hevige regen of vriestemperaturen kan er niet gewerkt worden. De nodige signalisatie zal worden
aangebracht om dit alles in goede banen te leiden. Wij vragen u om de signalisatie ter plaatse te volgen.

Verkeersafwikkeling – omleidingen en lokaal verkeer
Werken van deze omvang hebben een grote invloed op de afwikkeling van het verkeer in de betrokken
straten alsook in naburige straten. Ingesloten bij deze brief vindt u twee schetsen die de tijdelijke
verkeersmaatregelen weergeven.
Tijdens de fase 2A wanneer de nieuwe riolering op het rioleringsstelsel van de Bieststraat aangesloten
wordt, wordt de Bieststraat ter hoogte van kruispunt met de Goorstraat afgesloten voor doorgaand
gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen in deze fase nog wel door.
Na deze fase wordt de Bieststraat terug open gesteld en vatten de rioleringswerken in de Goorstraat
aan waarbij de verkeersafwikkeling voorzien wordt overeenkomstig de tweede schets (fase 2b, fase 3en
4).
Een tweede bijkomende maatregel bestaat uit het plaatsen van een tijdelijke verkeersfilter (knip) in de
Barelweg. Deze verkeersfilter biedt de zachte weggebruiker de mogelijkheid de Barelweg verder te
gebruiken terwijl gemotoriseerd verkeer en sluipverkeer vermeden zal worden.

Verkeersafwikkeling – gemeentelijk leerlingenvervoer
Ook de schoolbus zal hinder ondervinden tot het einde van de werken. Een aantal straten zullen voor
de schoolbus moeilijk of niet bereikbaar zijn.
Het college blijft echter voorzien in het leerlingenvervoer. Kinderen wonend langsheen de wegen van
de werken en de wegen horend tot de omleidingen, kunnen tijdens deze werken ook nog gebruik maken
van de schoolbus. Het vervoer met de schoolbus van en tot de voordeur wordt tijdelijk geschrapt en
vervangen door vervoer vanaf tijdelijke ophaalpunten.

Deze ophaalpunten zijn de volgende:
- Tijdelijke halte aan onbebouwd perceel naast nummer 31 in de Stijn Streuvelslaan,
- Tijdelijke halte op het pleintje aan het kruispunt Goorweg-Goorstraat,
- Tijdelijke halte in de Venstraat ter hoogte van kruispunt met Bieststraat.
- Door gebruik maken van de halten van De Lijn; dit is aan de bibliotheek en de beide bushalten
in de Burggraaf Terlindenlaan.

Hierover zal nog bijkomend geïnformeerd worden aan de ouders van de kinderen die hiervan gebruik
wensen te maken, van zodra alle inschrijvingen binnen zijn.

Praktische informatie
Wanneer de afvalophaling in uw straat niet kan gebeuren door de vrachtwagens van Ecowerf, zal de
aannemer instaan voor de verplaatsing en verzameling van de betrokken afvalfracties.


Wanneer de afvalophaling in uw straat niet kan gebeuren door de vrachtwagens van Ecowerf, zal de
aannemer instaan voor de verplaatsing en verzameling van de betrokken afvalfracties. Hierover zal u
nog in detail geïnformeerd worden.


Er wordt voorzien in een bureelwagen voor de werfleiding en de toezichter. Deze werfkeet zal geplaatst
worden op het kruispunt Goorstraat met Goorweg.


Aannemer Bruggeman Maes BV meldde aan het college dat er een terrein voor tijdelijke opslag van
materialen zal gebruikt worden op het kruispunt Barelweg met Goorstraat.


Het college van burgemeester en schepenen verzoekt u specifieke vragen of noden tijdig naar
technischedienst@boortmeerbeek.be te versturen. Voor bijvoorbeeld leveringen of personen met
specifieke noden of medische begeleiding kunnen de gemeente en de aannemer hulp bieden.

Alle informatie over dit project en de bewonersbrieven zijn raadpleegbaar via deze pagina. Buurtbewoners en handelaars ontvangen bewonersbrieven per fase. Wie dat wenst, kan ook nog steeds inschrijven op de digitale nieuwsbrief verkeer & Infrastructuurwerken via https://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven