Zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

4
dec
2018

Artikel 91 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen (d.w.z. 14 december 2018) nagaat hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen. Hij maakt die zetelverdeling bekend op de web-toepassing van de gemeente. Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bepaald door het aantal leden dat de OCMW-raad telt. In Boortmeerbeek bestaat de OCMW-raad uit 23 leden zodat er voor het bijzonder comité voor de sociale dienst 6 leden moeten worden aangeduid.

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnamen, staat in verhouding tot het aantal zetels waarover elke lijst binnen de OCMW-raad beschikt. Lijsten kunnen zich echter ook met elkaar verbinden om het aantal zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst te bepalen.  Ze worden dan in de berekening van het aantal zetels als één lijst beschouwd. De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst (6) te delen door het aantal OCMW-raadsleden (23), vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten (in het geval van lijstenverbinding) binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels weer.

Voor Boortmeerbeek geeft dit het volgende resultaat:

 

Open VLD 6/23*11=2,8695 2 rechtstreeks verkozenen
CD&V -Groen 6/23*6=1,56521 1 rechtstreeks verkozenen
NV-A 6/23*4 =1,0434 1 rechtstreeks verkozenen
sp.a 6/23*1=0,2608 geen rechtstreeks verkozenen
Vlaams Belang 6/23*1=0,2608 geen rechtstreeks verkozenen

De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat. Bij gelijkheid van decimalen van twee of meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het hoogste stemcijfer, bepaald overeenkomstig artikel 165 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

De zetels worden dus zo evenredig mogelijk verdeeld naargelang de verdeling van de zetels in de OCMW-raad. De verkozenen voor de gemeenteraad dragen de leden en kandidaat-opvolgers van het bijzonder comité voor de sociale dienst schriftelijk voor. Kandidaat-leden en kandidaat-opvolgers die deelnamen aan de lokale verkiezingen kunnen alleen worden voorgedragen door de lijsten of groepen van lijsten waarop ze zelf aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnamen. De verkiezing van de leden vindt plaats tijdens de vergadering van de OCMW-raad die aansluit op de installatievergadering van de gemeenteraad, in Boortmeerbeek op maandag 7 januari 2019. De voorzitter van de OCMW-raad gaat na of de akten van voordracht ontvankelijk zijn. Als dat het geval is, worden de voorgedragen kandidaat-leden en hun opvolgers verkozen verklaard. Als een lijst of groep van lijsten geen ontvankelijke akte van voordracht heeft ingediend voor de toegewezen zetels, kan elke lijst of groep van lijsten voor de nog in te vullen mandaten een akte van voordracht indienen. Het bijzonder comité voor de sociale dienst moet uit personen van verschillend geslacht bestaan. Als het bijzonder comité voor de sociale dienst niet rechtsgeldig is samengesteld, wordt de oudste kandidaat vervangen door de eerstvolgende opvolger van het andere geslacht die in de akte van voordracht is vermeld. Als voor die kandidaat een opvolger van het andere geslacht is voorgedragen, wordt een nieuwe kandidaat van het andere geslacht voorgedragen.

De algemeen directeur

Johan Smits