Kappen van bomen omwille van acuut gevaar

Kappen van alleenstaande hoogstammige bomen of enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar 

 
Wat is acuut gevaar? 

Acuut gevaar dreigt: 

 • Wanneer er direct gevaar dreigt om personen te verwonden
 • Wanneer er direct gevaar dreigt om eigendommen te beschadigen 
 • Wanneer er direct gevaar dreigt voor andere bomen (bv. snelvermeerderende ziekte) 

Direct gevaar moet hierbij worden geïnterpreteerd als sneller voorkomend dan de termijnen die voorzien zijn in de normale vergunningsprocedure voor een omgevingsvergunning omwille van stedenbouwkundige handelingen. 

Acuut gevaar bij bomen doet zich voor op het ogenblik dat men een of meerdere fysische mankementen zichtbaar vaststelt, zoals: 

 • Wortelbreuk 
 • Stambreuk - lateraal of horizontaal 
 • Opengescheurde kruin 
 • Openscheuren van meerstammige bomen en kruinen 
 • Afgescheurde zware hoofdtak van de kruin met verminking van de stam en stamtorsingen
 • Boom al geruime tijd volledig afgestorven met houtinrottingen waardoor de stabiliteit onvoldoende wordt 
 • Duidelijk vermolmde (en door zwammen) volledig aangetaste schors en houtvezels van de stam

 Eveneens bij externe aantastingen of andere inwerkende krachten, zoals: 

 • Boom die recentelijk schuin is gezakt uit zijn natuurlijk evenwicht 
 • Houtzwammen aantastingen op verschillende plaatsen of onderaan de voet van de stam over 1/3 de tot meer dan de helft van de stamomtrek
 • Volledig ingerotte en uitgeholde stam
 • Diep ingerotte stamwonden, waarbij een breuk bij stormwinden niet uit te sluiten is 
 • Ondermijning van de boom zijn goede stabiliteit door uitspoeling bodem of bij grondwerken
 • Snelvermeerderende ziekte zoals een aantasting door de letterzetter
Procedure
 • U stuurt het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, naar milieudienst@boortmeerbeek.be of brengt het binnen bij de dienst grondgebiedzaken, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 
 • Als het acuut gevaar als terecht wordt beschouwd, ontvangt u een besluit van de burgemeester dat geldt als kapmachtiging. Aangezien de zorgplicht (voortvloeiend uit het Natuurdecreet) hier ook van toepassin is, zal er altijd een heraanplant met inheemse hoogstammige loofbomen worden opgelegd. 
 • Wanneer na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van 'acuut gevaar' moet de normale procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen gevolgd worden. 
Acuut gevaar in bosverband? 

Voor dringende kappingen om veiligheidsredenen in bosverband geldt het Bosdecreet. Deze kappingen mogen direct worden uitgevoerd maar moeten ten laatste binnen de 24 uur na de kapping gemeld worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (anb@vlaanderen.be). Als het gaat om sanitaire redenen (ziekte), moet de kapping en de motivering ervan minstens 14 dagen voor het begin van de kapping worden meegedeeld aan ANB. Meer info hierover is terug te vinden op de website van het ANB (https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/bosbeheer). 

Bomen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is voor vegetatiewijzigingen. 

Een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen is verplicht op percelen met een van volgende bestemmingen: 

 • Groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 • Agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde 
 • Natuurontwikkelingsgebieden
 • Beschermde duingebieden
 • Vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • Ramsar-watergebieden
 • IVON-gebieden

Hiervoor dient steeds de volledige aanvraagprocedure gevolgd te worden.

Uitzondering:

 • op huiskavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat)
 • als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan
Meer info

Contactinformatie