Bouwinfo

De dienst ruimtelijke ordening beantwoordt uw vragen, i.v. m. plannen van aanleg, werken waarvoor men een bouwvergunning moet aanvragen, de verschillende gevallen waarin een verkavelingsvergunning moet worden aangevraagd, de stedenbouwkundige attesten, bouwverordeningen en de sancties tegen bouwverordeningen.

Ook wie het gewestplan wil inzien, of uitleg wil i.v.m. de afhandeling van de verschillende procedures, kan hier terecht.

Wat meer specifiek het bouwen en verbouwen aangaat, kan de dienst u vertellen of er eerst een stedenbouwkundig attest moet worden ingediend, of er afwijking van de voorschriften van een verkavelingsvergunning kan worden bekomen, of het plan moet opgemaakt worden door een architect, of het dossier moet worden openbaar gemaakt, ...

Indien uw bouwvergunning zou geweigerd worden, kan u ook vernemen wat u kan doen. Het verdelen van gronden is een rubriek apart. Soms is er een verkavelingsverguning nodig, in andere gevallen niet. Ook wanneer u daarover vragen hebt, of wanneer u meer uitleg wenst over de precieze inhoud van de verkavelingsaanvraag, zal u op het goede spoor worden gezet.

FORMULIEREN
Stedenbouwkundige vergunningen Attesten
Meldingen Meldingsplicht zorgwonen
Hemelwater Minnelijke schikking

 

 

Contactinformatie