Verwaarlozing

De gemeente bestrijdt actief verwaarlozing om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan en om het beschikbare woningen- en gebouwenbestand op het grondgebied van de gemeente, optimaal trachten te benutten. Zij gebruikt hiervoor de basisvoorwaarden die voor alle gemeenten van het Vlaams Gewest hetzelfde zijn. Bij verwaarlozing wordt de woning op een inventarislijst geplaatst om herstel aan te moedigen.  

Wanneer is er sprake van verwaarlozing?

Een woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer ze ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. 

De toestand van verwaarlozing wordt vastgesteld door de registerbeheerder vanop het openbaar domein of publiek toegankelijke locaties aan de hand van een technisch verslag. 

Alle zakelijk gerechtigden worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen om de woning of het gebouw op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Tegen het voornemen om een woning of een gebouw op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, kan de zakelijk gerechtigde binnen een termijn van 30 dagen, beroep indienen bij de het college van burgemeester en schepenen. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Eens opgenomen in het gemeentelijk register blijft een woning of een gebouw als verwaarloosd beschouwd tot het hersteld is of gesloopt is. Een gebouw of een woning wordt pas uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen geschrapt wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij quotering in het model van technisch verslag 15 punten of meer zouden opleveren. De zakelijk gerechtigde richt hiertoe een aangetekend schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder.

Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping kan de zakelijk gerechtigde binnen een termijn van 30 dagen beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.

De gemeente biedt via de registerbeheerder van IGO DIV ondersteuning en begeleiding aan de eigenaars. Bij niet herstel van ernstige schade nadat de woning of het gebouw is opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, kan de gemeente volgende acties ondernemen:

-              Hoorzitting en opmaken van een afsprakennota;

-              Aanplakking van de inventarisatie en datum aan de gevel van de betreffende woning;

Merk op: een woning of gebouw die is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister of de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

Bij wie kan je terecht voor meer informatie hierover?

Wens je meer informatie over de procedure van verwaarlozing of wil je verwaarlozing melden, neem dan contact op met de registerbeheerder (woningkwaliteit.boortmeerbeek@igo.be - 0496 25 85 28).

Bij interesse voor verhuur via het sociaal verhuurkantoor, neem contact op met SVK SPIT (info@spitsvk.be, 016 49 17 28).