Leegstand

Gemeenten zijn verplicht om alle leegstaande gebouwen en woningen te inventariseren en op te nemen in een leegstandsregister. Dit is een van de stappen die de gemeente onderneemt om betaalbaar, kwalitatief en voldoende ruim woningaanbod te realiseren. Woningen die zonder reden leegstaan, dragen ook bij aan de schaarste aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen en drijven huur- en verkoopprijzen op. Langdurige leegstand is op zijn beurt vaak de voorbode van verwaarlozing en verkrotting, en soms zelfs van de verloedering van een straat of buurt. 

Wanneer is er sprake van leegstand?

  • Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden.

  • Een woning wordt als leegstaand beschouwd als zij gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie.

De bestemming blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, ... 

De gemeente stelt leegstand vast met objectieve criteria, bijvoorbeeld:

  • er is geen domiciliëring gedurende 12 maanden
  • er zijn geen aansluitingen op nutsvoorzieningen of heel laag verbruik
  • de brievenbus puilt uit, ontbreekt of is toegeplakt
  • de rolluiken zijn langdurig gesloten, de ramen zijn dichtgeplakt
  • de tuin is overwoekerd

De lijst van vaststellingen is niet-limitatief en elke indicatie kan aangegrepen worden om aan te tonen dat een woning of gebouw leeg staat.

Leegstand wordt steeds ter plaatse vastgesteld door een bevoegd persoon en alle zakelijk gerechtigden worden door de gemeente per aangetekende zending op de hoogte gebracht van de opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister. Deze aangetekende zending bevat een genummerde administratieve akte. Dit is de officiële verklaring van vaststelling van leegstand.

Tegen de vaststelling van leegstand kan binnen een termijn van 30 dagen (datum poststempel) beroep aangetekend worden door een beroepsschrift tegen ontvangstbewijs of aangetekend te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Dit bezwaarschrift dient de volgende gegevens te bevatten:

  • naam indiener bezwaar
  • gegevens belast goed
  • bewijsstuk(ken) die het bezwaar ondersteunen

Als de eigenaar geen beroep aantekent tegen de vaststelling of als het beroep verworpen wordt, dan wordt het pand effectief opgenomen in het leegstandsregister. In dat geval zal de eigenaar na 1 jaar op de inventaris heffingsplichtig worden. Deze heffing is progressief, de heffing wordt dus groter naargelang het aantal jaren dat het goed op de inventaris staat.

Uiterlijk drie maanden na het verzenden van het aanslagbiljet kan bezwaar worden ingediend tegen de heffing. Dit gebeurt tegen afgiftebewijs of aangetekend en gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Indien gewenst kan de eigenaar ook gehoord worden.

Onder sommige voorwaarden kan vrijstelling van de leegstandsheffing bekomen worden. Deze vrijstellingen kan je terugvinden in het heffingsreglement.

Om te vermijden dat je als eigenaar van een langdurig leegstaande woning of gebouw een heffing moet betalen, kan je er dus maar beter voor zorgen dat je woning of gebouw gebruikt wordt. Je kan bijvoorbeeld overwegen om je woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Er bestaan in dat kader ook heel wat premies om de woning te isoleren en renoveren.

Bij wie kan je terecht voor meer informatie hierover?

Wens je meer informatie over de procedure van leegstand of wil je leegstand melden, neem dan contact op met de leegstandsbeheerder (leegstand.boortmeerbeek@igo.be - 0496 25 85 23).