VBR Audenhovenlaan - Pontstraat

10
nov
2023

Het gemeentebestuur gaat binnenkort van start met het project VBR-Audenhovenlaan - Pontstraat. 
De werken worden uitgevoerd op het openbaar domein en houden de vernieuwing in van riolering, nutsvoorzieningen en weghardingen en omvat volgende wegdelen: 

 • Deel Audenhovenlaan vanaf Dijkstraat tot aansluiting met Leuvensesteenweg
 • Pontstraat tussen Leuvensesteenweg en Leuvense Vaart
 • Deel Kallebeekstraat tussen Leuvensesteenweg en pontstraat 

Eveneens wordt de gemeenteweg Sas aan het project toegevoegd met als doel de gehele regio te voorzien van nieuwe riolering en de lozingen van vervuild water in grachten een halt toe te roepen. 

De volgende werken worden voorzien uitgevoerd te worden binnen de grenzen van het project: 

Nutsvoorzieningen:

 • De vernieuwing van de kabels en leidingen van de verschillende nutsbedrijven,
 • De vernieuwing van het openbaar verlichtingsnet met inbegrip van het ondergronds brengen van de kabels.

Riolering: 

 • De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de betrokken straten,
 • De plaatsing van 2 nieuwe wachtaansluitingen per perceel voor aansluiting op de nieuwe riolering,
 • Het herprofileren en herinrichten van grachten.

Wegverharding: 

 • Audenhovenlaan: de bestaande wegverharding uit betonplaten wordt vervangen door een asfaltverharding. De bestaande fietspaden worden vernieuwd en verbreed,
 • Pontstraat en Kallebeekstraat: de Pontstraat wordt ingericht als fietszone met aanliggende voetpaden. De verkeersafwikkeling wordt gewijzigd. Voor het gemotoriseerd verkeer zal zowel de Pontstraat als de Kallebeekstraat worden ingericht voor éénrichtingverkeer. De rijrichting in de Pontstraat is van de brug over de Leuvense Vaart naar de Leuvensesteenweg. Dit betekent dat bestemmingsverkeer voor Kampenhout vanaf Leuvensesteenweg langs de Kallebeekstraat naar de Langestraat zal verlopen.
 • Kallebeekstraat: tussen Leuvensesteenweg en Pontstraat wort er voorzien in de aanleg van een vrijliggend fietspad voor beide rijrichtingen.
 • Pontstraat: ter hoogte van de brug en op de brug zelf, wordt de aanzet gegeven voor de weginrichting van de fietssnelweg F8 die zich op het jaagpad van de vaart situeert aan de zijde van de Langestraat.
 • N26: het Vlaams Gewest, meer bepaald Afdeling Wegen en Verkeer participeert niet meer mee in dit project. AWV voorziet de herinrichting van kruispunt N26 met Audenhovenlaan en Pontstraat, voorlopig, voor het jaar 2025.

De vernieuwing van de riolering houdt de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in. Een gescheiden rioleringsstelsel omvat de aanleg, op het openbaar domein, van twee gescheiden leidingen in.
De eerste leiding verzamelt het afvalwater en voert deze af naar de aanwezige collector in de aansluitende deel van de Audenhovenlaan.
Op de tweede leiding wordt oppervlaktewater en regenwater aangesloten. Dit verzamelde water wordt langs de Audenhovenlaan naar de Dijkstraat afgevoerd om in het te realiseren bekken te bufferen. Vervolgens kan het regenwater overstorten naar de Molenbeek.
Het oppervlakte water van de Kallebeekstraat zal afgevoerd worden langs Pontstraat en Sas naar de bestaande ontvangende grachten.


Tijdens de werken zullen er wachtaansluitputjes, een voor regenwater en een voor afvalwater, geplaatst worden op de rooilijn. Op deze wachtaansluitputjes zullen aanwezige afvoeren aangesloten worden.

Het gemeentebestuur is niet de enige bouwheer van deze werken.
De werken aan rijwegen zijn ten laste van het gemeentebestuur van Boortmeerbeek en de werken ten behoeve van het gescheiden rioleringsstelsel zijn ten laste van de gemeentelijke rioolbeheerder Fluvius.

Een bijkomend aspect waarover het college u wenst te informeren, is de aanleg of uitbreiding van het bestaande aardgasnet. Met het Vlaams Energiedecreet voorziet de Vlaamse Overheid de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Concreet betekent dit dat de beheerder van het aardgasnet, Fluvius, niet langer verplicht is te voorzien in de verdere uitbouw van het bestaande aardgasnet en niet langer aardgas dient aan te bieden aan elke woning.

Om u nog beter te informeren organiseert het college een informatieavond over de geplande werken in de raadzaal van het gemeentehuis en dit op donderdag 16 november om 19.30 uur.

Tot slot meldt het college dat de wettelijke procedure voor het bekomen van een bouwvergunning, de omgevingsvergunning, lopende is. De ontwerper werkt ondertussen verder aan uitvoeringsplannen en lastenboeken met als doel na het bekomen van de omgevingsvergunning de procedure voor de aanstelling van een aannemer kan opgestart worden.