Inschrijvingsformulier rommelmarkt donderdag 15 augustus 2024 - verenigingen & zelfstandigen

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Inschrijving rommelmarkt 15 augustus 2024 - verenigingen & zelfstandigen

Adresgegevens 1
Geboortedatum *

Opgelet! Er wordt MAXIMUM 1 plaatsreservatie voorzien per adres/inschrijving. Je kan dus niet meerdere keren reserveren onder dezelfde naam/adres.

Nam je al eens deel aan de rommelmarkt? *
Standplaats *

Opgelet : een standplaats = 5 meter

Het opgeven van een voorkeur is geen garantie op de gewenste standplaats, maar we proberen hier in de mate van het mogelijke rekening mee te houden.

Ik voeg de volgende documenten bij mijn aanvraag
Verplicht! *

Algemeen

 • Alle cateringmateriaal (eten + drank) dient herbruikbaar te zijn. Meer info is te vinden op https://ovam.vlaanderen.be/aan-de-slag-met-de-wetgeving-cateringmateriaal. Voor vragen kan je ook terecht bij de milieudienst via het mailadres: milieudienst@boortmeerbeek.be. Er kunnen controles door de hogere overheid gebeuren.
 • Deze rommelmarkt is een tweedehandsmarkt, geen markt voor de verkoop en/of reclame van winkelwaren. Het is verboden dieren, groenten en fruit op de rommelmarkt te verkopen en/of aan te bieden.
 • Er wordt door het gemeentebestuur geen standgeld gevraagd. Alle betwistingen/discussies worden door het gemeentebestuur beslecht.
 • De deelnemers staan zelf in voor de naleving van de wetgeving op de handel, SABAM en accijnzen, en voor de nodige attesten zoals bijvoorbeeld het attest drankvergunningen voor verenigingen. Deze attesten moeten bij het kraam aanwezig zijn.
 • Er worden maximaal 4 inschrijvingen samen aanvaard, dus maximum 4 aaneensluitende plaatsen. (Telkens op een andere naam/adres, dus niet op hetzelfde adres/naam)
 • Voor handelaars/verenigingen of personen die voor hun deur plaatsnemen wordt er een uitzondering toegestaan op de standaardafmeting van een standplaats. Deze aanvragen zullen steeds door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld worden.
 • Je kan inschrijven van 25 maart 2024 tot en met 28 juni 2024. De standplaatsnummer worden verstuurd vanaf 7 augustus 2024.
 • Indien er handelaars plaatsnemen in naam van een vereniging moeten ze duidelijk vermelden voor welke vereniging ze plaatsnemen, met een bordje met de nodige informatie.
 • Indien men de standplaats niet inneemt moet men vooraf verwittigen. Anders heeft men volgend jaar geen recht op deze standplaats, ook een kwestie van respect voor de andere deelnemers.
 • Indien er meerdere aanvragen zijn voor een bepaalde plaats krijgt de bewoner aan wiens woning de standplaats grenst voorrang. Er is geen discussie mogelijk over de toegewezen standplaatsen.
 • Er mogen geen andere producten aangeboden worden dan diegene waarvoor werd ingeschreven.
 • Er kan gebruik gemaakt worden van de toiletten in het gemeentehuis en de toiletten die op enkele plaatsen in de straten geplaatst worden.
 • De stand van het gemeentebestuur Boortmeerbeek en het Rode Kruis zullen aan het oude politiekantoor, centrum Boortmeerbeek geplaatst worden.

 

Opbouw en afbraak

 • Standhouders moeten zich tijdig van de juiste plaats van hun stand vergewissen om nodeloos verkeer bij het opstellen van de markt te vermijden. Men mag zijn stand vanaf 6.30 uur beginnen klaarzetten. De markt eindigt om 15 uur en de standplaats moet om 16 uur volledig ontruimd en opgekuist zijn. Pas vanaf 15.30 uur kan men met de wagen het parcours verlaten.
 • Bij het opstellen en afbreken moet zo snel mogelijk de wagen worden verplaatst.
 • Standhouders die om 07.45 uur hun plaats nog niet hebben ingenomen, verliezen hun plaats. Na dit uur is het verboden om nog met de auto op de markt te rijden!
 • Elke standhouder neemt zijn eigen afval terug mee. Achtergelaten afval wordt beschouwd als sluikstorten en de standhouders zullen dan ook worden beboet wegens sluikstorten.
 • Men moet steeds rekening houden met de bereikbaarheid van de woning/handelszaak waarvoor de standplaats zich bevindt. Er moet een doorgang gelaten worden zodat de bewoners hun woning te voet kunnen verlaten en/of de handelszaak kunnen betreden.
 • Er moet voor de brandweer en de medische diensten een verplichte vrije doorgang van 4 meter zijn in alle straten. Er zal door de brandweer een controle worden uitgevoerd.

 

Veiligheid

• Indien men op de markt eten en/of drank te koop aanbiedt, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanwezige blusmiddelen (minimum één snelblusser van 6 kg ABC-poeder (2 x 5kg CO2) per 150 m²) moeten goed onderhouden (jaarlijkse keuring), gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.
 • Er moet een blusdeken aanwezig zijn.
 • Een positief recent keuringsattest van de elektrische installatie, afgeleverd door een erkende dienst voor technische controle, moet aan de brandweerdienst kunnen worden voorgelegd.
 • Bij elektriciteitsafname vanuit een private woning moet deze woning over een keuringsattest van een erkende dienst voor technische controle te beschikken.
 • Verlichting van de tenten en/of kramen mag alleen elektrisch gebeuren.
 • Al de elektrische toestellen en verlengdraden moeten een CEBEC-keuringslabel dragen.
 • Verwarming-, kook-, bak- en/of braadtoestellen moeten buiten het bereik van personen worden opgesteld (afschermen). Minimaal 60 cm van elk brandbaar materiaal.
 • Verwarmingstoestellen met vloeibare brandstoffen mogen niet worden opgesteld.
 • Open vuren, brandkorven zijn niet toegestaan. Strobalen zijn toegelaten, als ze niet gestapeld zijn, niet meer dan 10 stuks, en ze moeten minstens 1.5 meter verwijderd zijn van andere objecten.
 • Verwarmingstoestellen zijn toegestaan op voorwaarde dat ze elektrisch en of op gas zijn.
 • Alle standen en kramen moeten op minimaal 80 cm van mogelijke gevels of uitkramingen (trappen, boordstenen) geplaatst worden.
 • Aaneengesloten rijen van standen en kramen moeten minimaal om de 30 m onderbroken worden. De minimale doorgang tussen de twee rijen moet dan 120 cm bedragen.
 • Bij het gebruik van gasflessen moeten volgende maatregelen gerespecteerd worden:
 • Gasflessen dienen gekeurd te zijn (de gangbare geldigheid van een gasfles is 10 jaar) en worden voorzien van een adequate ontspanner (propaan, butaan). Alle gasflessen moeten steeds rechtop staan en worden vastgemaakt zodat omvallen onmogelijk is.
 • De gasflessen die in gebruik zijn, worden steeds buiten opgesteld (uit de zon). Niet-gebruikte flessen worden steeds in openlucht en in een afgebakende zone opgesteld. Lege en volle flessen worden van elkaar gescheiden.
 • Gastoevoerleidingen moeten zich in goede staat bevinden, mogen maximaal 5 jaar oud zijn, hebben een maximumlengte van 2 meter en moeten met spanbeugels worden bevestigd.
 • Reserveflessen moeten buiten de tenten/eetkramen op een voor het publiek afgeschermde plaats (kan bv achter een tent zijn) bewaard worden. De hoeveelheid reserveflessen moet beperkt blijven tot het dag gebruik (max. 1 per gaspit, maximaal 3 in totaal).
 • Eventuele vaste installaties (gasblokken, vaste leidingen) moeten jaarlijks gekeurd zijn.

Meer info te vinden op de website: www.febupro.be.

 • Eetkramen binnen een gebouw worden niet toegestaan, enkel in een daarvoor speciaal voorziene keuken kan er worden gekookt. Catering (warm houden) van reeds bereid voedsel en elektrische toestellen voor het bereiden van eten worden wel toegelaten.
 • De tenten waarin eetkramen zijn ondergebracht moeten bestaan uit moeilijk ontvlambaar materiaal. Om dit te bewijzen moet een attest worden voorgelegd. De volgende attesten worden aanvaard: A2, M2, Europese brandklasse C s1 d0 of beter, Amerikaans norm CPAI 84 of NFPA 701.Indien het gaat om een zogenaamde partytent of een niet geattesteerde tent (maximale afmeting 5m op 5m) moet deze tent niet voldoen aan deze eisen op voorwaarde dat ze langs minimaal 2 zijden geopend zijn (zeilloos) en er geen obstakels geplaatst zijn in deze openingen. Deze tenten moeten op minimaal 4 meter staan opgesteld van een volgende tent.
 • Een kooktoestel (friteuse, bakplaat, BBQ…) moet zo worden opgesteld, dat onopzettelijk contact van personen (in het bijzonder kinderen) en omstoten, onmogelijk is. Het toestel moet ten minste 120 cm van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen. De kooktoestellen moeten worden opgesteld op een onbrandbare plaat (pleisterplaat, metaal,).
 • Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare brandstoffen verboden. Elke frituurpan, BBQ, bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een metalen deksel en of een voldoende groot branddeken ter beschikking zijn.
 • Foodtrucs en aanverwante met een vaste gasinstallatie dienen deze elke twee jaar te laten keuren. Foodtrucs die beschikken over een vaste elektrische installatie moeten deze elke 5 jaar laten keuren. Tenzij er wijziging gebeurd zijn aan de installatie dan dient deze na de wijziging herkeurd te worden. Bij een keuring met opmerkingen is het keuringsdocument, maar één jaar geldig.

 

Verkeerscirculatie

 • Er wordt een verkeerscirculatieplan opgesteld om alle standhouders op een vlotte manier van en naar hun stand te begeleiden. Dit plan wordt bij de standplaatsnummers bijgevoegd. Let goed op in welke zone uw stand zich bevindt. Het verkeerscirculatieplan moet zo goed mogelijk worden opgevolgd om iedereen de kans te geven veilig zijn standplaats te bereiken en te verlaten.
 • Parking voor standhouders is voorzien aan de sporthal (Sportveldweg 6), het kerkhof (Rijmenamsebaan) en de gemeenteschool (Beringstraat).
 • Voor de standhouders in de Beringstraat is er parking voorzien aan de studios van TV Bastards, Familielaan/Beringstraat.

 

 • De standhouders van de Pastorijstraat moeten via de Rijmenamsebaan het parcours oprijden en via de Vosweg of de Audenhovenlaan het parcours terug verlaten.
 • De standhouders van de Hanswijkstraat, Dorpsstraat, Vosweg moeten het parcours oprijden via de Rijmenamsebaan, Audenhovenlaan en/of K.A.Tobbackstraat, en moeten het parcours verlaten via de Vosweg.
 • De standhouders van het kerkplein + Dorpsstraat moeten het parcours oprijden via de Audenhovenlaan /K.A.Tobbackstraat en moeten het parcours verlaten via de Vosweg/Beringstraat.
 • De standhouders van de Beringstraat moeten het parcours oprijden via de Audenhovenlaan/ K.A.Tobbackstraat en moeten het parcours verlaten via de Beringstraat.
 • De standhouders van de Wespelaarsebaan moeten via de Wespelaarsebaan het parcours oprijden en via de Beringstraat het parcours terug verlaten.
 • Er is een fietsparking voorzien aan de voorzijde van het gemeentehuis, Pastorijstraat 2.
 • De rommelmarkt wordt opgedeeld in zones, nl.:

Zone 1 = Brouwersstraat, Pastorijstraat, Hanswijkstraat & Dorpplaats.

Zone 2 = Zellaarstraat, Vosweg en Dorpsstraat.

Zone 3 = Beringstraat tot aan de Bredepleinstraat & Wespelaarsebaan tot aan Koningslaak.

Zone 4 = Wespelaarsebaan van aan Koningslaak tot aan de Dreef.