Ambtshalve inschrijving

Als je op een bepaald adres verblijft en je weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst Burgerzaken, dan word je door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven op dat adres.

Hoe

De aangifte van adreswijziging moet bij de dienst Burgerzaken gebeuren binnen de acht werkdagen na verhuis. Als je dit niet doet, kan de gemeente jou ambtshalve inschrijven. Dit gebeurt nadat de wijkagent heeft vastgesteld dat je inderdaad op dat adres woont. Je zal worden uitgenodigd om binnen de 14 dagen aangifte te doen van adreswijziging. Indien je hieraan geen gevolg geeft, volgt de ambtshalve inschrijving. Je wordt hiervan verwittigd per brief. 

Voor wie

Personen die hun adreswijziging niet melden aan de dienst burgerzaken.

Wat moet je doen?

Je ontvangt een uitnodiging om je binnen de 14 dagen aan te melden bij de dienst burgerzaken. De normale inschrijvingsprocedure bij een adreswijziging begint te lopen. 

Indien je je niet aanmeldt bij de dienst burgerzaken, neemt het schepencollege op basis van een verslag van de wijkagent de beslissing om je ambtshalve in te schrijven op het door jou bewoonde adres.

Wat moet je doen als je niet akkoord bent met jouw ambtshalve inschrijving?

Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit moet schriftelijk gebeuren bij:

FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Procedure

 

Meebrengen

 

Bedrag

 

Uitzonderingen

 

Regelgeving