Milieuhinder melden

Wanneer kan ik milieuhinder melden?

Je kan milieuhinder melden als je zintuiglijk iets waarneemt in je leefomgeving waaraan je zich stoort. Enkele voorbeelden zijn: lawaai, rook, wateroverlast, zwerfvuil, overlast door ongedierte, trillingen door zwaar verkeer, enz.

Waar kan ik terecht voor het melden van milieuhinder?

Verschillende instanties zijn bevoegd om meldingen van milieuhinder te behandelen, maar elk binnen hun eigen domein. Vul het vragenschema in om te weten welke instantie je kan helpen voor het melden van milieuhinder.

Je kunt in alle gevallen steeds terecht bij de gemeentelijke milieudienst of de lokale politie die je, voor zover ze de melding niet zelf kunnen afhandelen, zullen doorverwijzen naar de juiste instantie.

Welke gegevens moet ik opnemen in een melding?

Omschrijf het voorwerp van de hinder en vermeld de plaats en het tijdstip waarop je de hinder ondervindt of hebt ondervonden. Hoe duidelijker je de hinder kan formuleren, hoe sneller die kan worden behandeld.

Andere belangrijke elementen kunnen zijn: tijdsduur van de hinder, de richting van waaruit de wind kwam, type geur of geluid (bv. een scherpe, azijnachtige geur, een lage toon, een hoge fluittoon,...), aard van de vervuiling (olieachtige film op water, plastic afval in beek, enz.) en de bron van de hinder voor zover je die kent.

Voorbeelden van meldingen van milieuhinder
 • De buren verbranden hun afval in de tuin. Mijn was die buiten wordt ophangen, zit onder de roetneerslag en ruikt niet fris.
 • Ik word in de winterperiode vaak wakker van het geluid van autobussen die ’s morgens warm draaien.
 • Ik ervaar elke avond een sterke geur die uit de richting van het industriegebied komt.
 • Ik merk dat er een oliefilm ligt op het kanaal ter hoogte van de kanaaldijk in ...
 • In het gemeentelijk bos zijn sluikstorters aan het werk.
 • Ik ondervind tijdens het weekend geluidshinder vanuit de fuifzaal in onze straat.
 • Er drijven veel dode vissen op de Weesbeek ter hoogte van ...

Hoe doe ik een melding?
De procedure voor het melden van milieuhinder is eenvoudig. Dit kan via telefoon, per e-mail of per brief aan de gemeentelijke milieudienst of de lokale politie, of aan een andere instantie. Voor zeer dringende meldingen kan je buiten de kantooruren, 24u/24u contact opnemen met de politie op het telefoonnummer 101.

Wat gebeurt met mijn melding?
Eens je melding ontvangen, zal de instantie je contacteren voor de verdere afhandeling ervan. Veelal komt de instantie ter plaatse om de feiten te onderzoeken en te evalueren rekening houdend met de wetgeving.

Naargelang de situatie en de aard van de feiten, kan de instantie actie ondernemen tegenover de veroorzaker van de milieuhinder. Dit kan gaan van het geven van raadgevingen tot het opstellen van een proces-verbaal dat dan wordt overgemaakt aan het parket en kan leiden tot een strafprocedure.

Veroorzaakt een bedrijf milieuhinder?

Als je milieuhinder ondervindt van een bedrijf, probeer dan contact op te nemen met een aanspreekpunt van het bedrijf. Sommige bedrijven hebben een meldpunt voor omwonenden en zullen het probleem zo snel mogelijk onderzoeken.

Als dit niet (voldoende) helpt, dan kan je bij de milieudienst de hinder melden. Als de gemeente niet bevoegd is om de melding van de milieuhinder te behandelen, dan zal zij je doorverwijzen.

Is er sprake van een inbreuk op de wetgeving door het bedrijf, dan kan je een gemotiveerd verzoek tot bestuurlijke maatregelen indienen.

 • Activiteiten (IIOA) van klassse 1:
  • Dit zijn de meest belastende activiteiten. De vergunning moet worden aangevraag bij de deputatie Vlaams-Brabant.
  • Voorbeelden van klasse 1 activiteiten: grote industriële activiteiten, landbouwbedrijven met meer dan 200 inheemse grote zoogdieren,...
  • Omgevingsinspectie Vlaams-Brabant is bevoegd voor de handhaving.
  • Contactgegevens:
 • Activiteiten van klasse 2:
  • Klasse 2-activiteiten zijn minder belastend en de vergunning moet aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen.
  • Voorbeelden van klasse 2 activiteiten:  benzinestations, grote schrijnwerkerijen, grote garages, carwashes, benzinetanken, kleinere landbouwbedrijven, manèges,...
  • De intergemeentelijke toezichthouder (Interleuven) is bevoegd voor de handhaving. Meldingen/klachten kunnen ingediend worden bij de gemeentelijke milieudienst.
 • Activiteiten van klasse 3:
  • Dit zijn de activiteiten die de minste hinder veroorzaken. Voor deze activiteiten geldt een meldingsplicht. De exploitatie mag beginnen de dag na de betekening van de meldingsakte. Dergelijke activititeiten kunnen niet geweigerd worden op voorwaarde dat de inplantingsplaats in overeenstemming is met de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften. Wel kunnen er bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
  • Voorbeelden van klasse 3 activiteiten: particuliere mazouttanken vanaf 5.000 kg (andere vanaf 200 kg), propaangastanken, airco's/warmtepompen/koelinstallaties vanaf 5 kW, slagerijen, bakkerijen, standaardgarages, het plaatsen van meer dan 3 voertuigen andere dan personenwagens, kleine schrijnwerkerijen, smederijen, het houden van 5 tot en met 10 volwassen honden...
  • De intergemeentelijke toezichthouder (Interleuven) is bevoegd voor de handhaving. Meldingen/klachten kunnen ingediend worden bij de gemeentelijke milieudienst.

Last van burenhinder?
Als je hinder ondervindt van buren (bijvoorbeeld blaffende hond, overhangende takken, vuilnis, hinderlijke schoorsteen, enz.), probeer dan eerst met hen hierover te praten. Je buur weet misschien niet dat er een probleem is of onderschat het probleem. Stel daarom niet uit hem/haar hiervan op de hoogte te brengen voordat het probleem uit de hand dreigt te lopen.

Leg uit wat het probleem precies is en waarom dit je stoort. Op een rustige en niet-aanvallende manier. Je kiest hiervoor best een moment waarop de hinder zich niet voordoet omdat je anders misschien nerveus bent. Door het gesprek zal je buur voortaan misschien wat meer rekening houden met je ongemakken. 

Lukt het niet om via praten tot een oplossing te komen, dan kan je de hulp inroepen van een bemiddelaar. Dit is een objectieve partij. 

Heb je geprobeerd te praten met je buur en heb je een melding van milieuhinder ingediend, maar haalt dit niets uit? Dan kan je een aangetekende brief naar je buur sturen en hem uitleggen wat je wilt verkrijgen. Ontvang je binnen een redelijke termijn geen antwoord, dan kan je naar het vredegerecht stappen. Deze burgelijke rechtbank behandelt burengeschillen. Laat de lokale politie  de nodige vaststellingen doen, eventueel processen-verbaal opstellen en verzamel zelf zoveel mogelijk bewijsmateriaal (eigen vaststellingen, tijdstippen van hinder, verklaringen van buren, enz.). Een verzoeningsprocedure is de interessantste oplossing. Dit is gratis en kan schriftelijk of mondeling op de griffie. Wanneer dit niets oplevert, kan de feitelijke procedure worden gestart. Voor meer informatie hierover raadpleeg je best een advocaat. Als een proces onafwendbaar is, dan moet je je laten inschrijven op de rol op het vredegerecht. Vaak gaat deze procedure gepaard met een bezoek ter plaatse door de vrederechter.  

Voor eerstelijns juridisch advies kan je terecht bij het OCMW of de commissie juridische bijstand van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Contactinformatie