Baekeland-mandaat

Met Baekeland-mandaten biedt het Agentschap Innoveren en Ondernemen individuele onderzoekers de kans een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het agentschap cofinanciert de personeels- en werkingskosten die gepaard gaan met de projectuitvoering.

Voorwaarden

Welke onderneming/onderzoeker?

Alle bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest kunnen een Baekeland-mandaat aanvragen. De hoofdzetel mag elders gevestigd zijn.

De mandataris kan werknemer zijn van zowel het bedrijf als de universiteit (of andere kennisinstelling).

De regeling staat open voor alle kandidaten, alle nationaliteiten en alle diploma's die door de onderwijsinstelling worden toegelaten tot een doctoraatsstudie.

Welke projecten?

Het projectvoorstel:

  • heeft een economische finaliteit en biedt in geval van succes een meerwaarde voor het betrokken bedrijf.
  • biedt een wetenschappelijke uitdaging die de onderzoeker in staat stelt zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardige onderzoeker.

Duur van het mandaat

Een mandaat duurt in principe 4 jaar. Ten laatste na 2 jaar wordt een tussentijdse evaluatie gemaakt van de geboekte vooruitgang.

Procedure

Een kandidaat-mandataris die een Baekeland-mandaat wil aanvragen, moet een samenwerking uitwerken met:

  • een Vlaams bedrijf, dat de strategische oriëntatie van het project bepaalt en voor cofinanciering zorgt
  • een universitaire promotor, die instaat voor de begeleiding naar en de toekenning van een doctoraat.

De aanvraag wordt naderhand ingediend door het bedrijf.

U kunt het hele jaar door een aanvraag voor een Baekeland-mandaat indienen. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt de beslissingen gegroepeerd tijdens twee beslismomenten per kalenderjaar. Voor elk beslismoment geldt een uiterste indieningsdatum. Op dit moment loopt er een oproep met als deadline voor indiening van projectvoorstellen 25 maart 2019.

De aanvraagprocedure verloopt online.

Meebrengen

Bedrag

Het Baekeland-mandaat voorziet in de cofinanciering van:

  • de personeelskosten
  • de werkingskosten
  • de uitrustingskosten
  • de vaste kosten voor een specifieke werknemer.

De steun die Agentschap Innoveren & Ondernemen toekent, hangt af van de omvang van het bedrijf:

  • 50% voor een groot bedrijf
  • minimaal 60% voor een kmo en een kleine onderneming (ko).

De subsidie wordt door het agentschap betaald aan het bedrijf dat instaat voor de volledige vergoeding van de partners.

Uitzonderingen

Regelgeving