Erkenning en subsidiëring van cultuureducatieve verenigingen

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert cultuureducatieve verenigingen. Dat zijn verenigingen die in hoofdzaak activiteiten opzetten waarbij de artistieke creativiteit bij kinderen en jongeren gestimuleerd wordt en/of de jeugd de taal van de kunsten leert begrijpen en gebruiken.

Voorwaarden

Uw vereniging moet volgende doelstellingen hebben om in aanmerking te komen voor subsidies:

  • de artistieke creativiteit van de jeugd stimuleren
  • de jeugd de taal van de kunsten leren begrijpen en gebruiken.

Daarnaast moet u als cultuureducatieve vereniging aan een aantal algemene en bijkomende voorwaarden voldoen.

Procedure

Erkenning

Verenigingen die erkend willen worden moeten een erkenningsaanvraag indienen bij de afdeling Jeugd.

  • In 2017 werd een nieuwe erkenningsprocedure van kracht. Niet-erkende verenigingen zullen vanaf 2020 nog slechts 1 keer per 4 jaar een erkenningsaanvraag kunnen indienen. In de tussenliggende jaren (2017, 2018, 2019) kan er geen erkenning meer worden toegekend, met uitzondering van verenigingen die nog op basis van 3 modules gesubsidieerd worden. Zij zullen nog elk van hun 4-jarig traject erkend kunnen worden.

Subsidiëring

Verenigingen die erkend worden krijgen een werkingssubsidie, maar kunnen ook een projectsubsidie aanvragen.

Werkingssubsidie

Een erkende vereniging krijgt jaarlijks een vaste basissubsidie. Deze geldt voor onbepaalde duur, zolang de vereniging voldoet aan de subsidie- en erkenningsvoorwaarden. Door een beleidsnota in te dienen kunt u ook aanspraak maken op variabele subsidies.

Projectsubsidie

Cultuureducatieve verenigingen die een werkingssubsidie ontvangen, kunnen ook projectsubsidies aanvragen voor initiatieven die tot doel hebben:

  • de artistieke creativiteit van kinderen of jongeren te stimuleren
  • (of) kinderen of jongeren de taal van de kunsten te leren begrijpen en gebruiken.

Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota, en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking voor subsidiëring.

Er is 1 indiendatum per jaar: 1 september.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.