Erkenning en subsidiëring van de woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen.

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van de woonzorgcentra in Vlaanderen en Brussel. Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan ouderen.

  • Programmatie: de Vlaamse overheid is bevoegd voor het verlenen van de planningsvergunningen. Een planningsvergunning is een beslissing waaruit blijkt dat de aangevraagde capaciteit, wijziging van capaciteit en/of bestemming van een voorziening past in de programmatie of de behoefteraming van die specifieke soort van voorziening.
  • Erkenning: de erkenningen gebeuren bij besluit op voordracht van Zorg en Gezondheid.
  • Inspectie: De inspectie van woonzorgcentra gebeurt door het agentschap Zorginspectie. Zorg en Gezondheid baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning.

Woonzorgcentra komen ook in aanmerking voor de Vlaamse animatiesubsidie. Sommige woonzorgcentra kunnen voor infrastructuursubsidies terecht bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

Voorwaarden

  • Een woonzorgcentrum kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.
  • Zorg en Gezondheid erkent woonzorgcentra. Het woonzorgcentrum moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Meer informatie over deze voorwaarden vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

  • Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers: met bijlage XII - woonzorgcentra en bijlage XIV - subsidiëring van de animatiewerking in de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.
  • Het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende de vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet-aangeboren hersenletsels, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 juni 2008 en 7 juni 2009.