Erkenning en subsidiëring van serviceflats voor ouderen

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van serviceflats in Vlaanderen en Brussel. Een serviceflat vormt een combinatie van zelfstandig wonen met ondersteuning en zorg op maat voor ouderen.

  • Programmatie: de Vlaamse overheid is bevoegd voor het verlenen van de planningsvergunningen. Een planningsvergunning is een beslissing waaruit blijkt dat de aangevraagde capaciteit, wijziging van capaciteit en/of bestemming van een voorziening past in de programmatie of de behoefteraming van die specifieke soort van voorziening.
  • Erkenning: de erkenningen gebeuren bij besluit op voordracht van Zorg en Gezondheid.
  • Inspectie: De inspectie van serviceflats gebeurt door het agentschap Zorginspectie. Zorg en Gezondheid baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning.

Voorwaarden

  • Serviceflats kunnen pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.
  • Zorg en Gezondheid erkent de serviceflats. Deze moeten aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Op de website van Zorg en Gezondheid vindt u alle informatie terug over de erkenningsvoorwaarden.

Procedure

De aanvraag van een erkenning gebeurt bij Zorg en Gezondheid.

Als u voor het eerst een erkenning aanvraagt en de erkenningsaanvraag wordt als ontvankelijk beschouwd, krijgt uw serviceflat een voorlopige erkenning. Gedurende de periode van de voorlopige erkenning, onderzoekt Zorg en Gezondheid of u aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet.

Uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van de voorlopige erkenning, wordt beslist of de erkenning wordt toegekend. De erkenning wordt toegekend voor een periode van minimaal 2 en maximaal 10 jaar. Ze kan worden vernieuwd.

Op de website van Zorg en Gezondheid vindt u meer informatie terug over de procedure.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1985 tot vaststelling van de rechtspleging voor erkenning en sluiting van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening, [en rusthuizen].
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening […] moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen.
  • Omzendbrief SFG/1/96 van 10 september 1996 betreffende de toelichting bij de werking van de serviceflatgebouwen en de woningcomplexen met dienstverlening.