Erkenning en subsidiëring van verenigingen die werken rond jeugdparticipatie en -informatie

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert verenigingen die een werking ontwikkelen rond informatie en participatie.

  • Het is belangrijk dat jonge mensen op het juiste moment over de juiste informatie kunnen beschikken om tal van keuzes te maken. Informatiebehoeften zijn uiteraard sterk verschillend voor elke leeftijd, elk individu, elke situatie. Informatie moet met ander woorden voor iedereen toegankelijk en op maat zijn. De Vlaamse overheid engageert zich om daaraan tegemoet te komen.
  • Participatie betekent zowel deelnemen als deelhebben, of mee verantwoordelijkheid nemen. Dat laatste is belangrijk, omdat jonge mensen ook burgers en mede-eigenaars van de samenleving moeten kunnen zijn. Daarom wil de Vlaamse overheid de jeugd zo veel mogelijk betrekken bij haar eigen beleid en bij het beleid van publieke en private organisaties en instellingen.

Voorwaarden

Uw vereniging moet haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het 2-talige gebied Brussel-Hoofdstad.

Uw vereniging kan erkend en gesubsidieerd worden wanneer zij volgende doelstellingen heeft:

  • een kwaliteitsvol informatieaanbod voor of over de jeugd of over de rechten van kind maken of overbrengen;
  • participatieprocessen van de jeugd in het beleid van overheden of instellingen begeleiden, met als doel de jeugd te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid van overheden of instellingen;
  • mediaproductie door en over de jeugd begeleiden.

Daarnaast moet u als vereniging aan een aantal algemene en bijkomende voorwaarden voldoen.

Procedure

Erkenning

Verenigingen die erkend willen worden moeten een erkenningsaanvraag indienen bij de afdeling Subsidiëren en erkennen

  • In 2017 werd een nieuwe erkenningsprocedure van kracht. Niet-erkende verenigingen zullen vanaf 2020 nog slechts 1 keer per 4 jaar een erkenningsaanvraag kunnen indienen. In de tussenliggende jaren (2017, 2018, 2019) kan er geen erkenning meer worden toegekend, met uitzondering van verenigingen die nog op basis van 3 modules gesubsidieerd worden. Zij zullen nog elk van hun 4-jarig traject erkend kunnen worden.

Subsidiëring

Verenigingen die erkend worden krijgen een werkingssubsidie, maar kunnen ook een projectsubsidie aanvragen.

Werkingssubsidie

Een erkende vereniging krijgt jaarlijks een vaste basissubsidie. Deze geldt voor onbepaalde duur, zolang de vereniging voldoet aan de subsidie- en erkenningsvoorwaarden. Door een beleidsnota in te dienen kunt u ook aanspraak maken op variabele subsidies.

Projectsubsidie

Verenigingen informatie en participatie die een werkingssubsidie ontvangen, kunnen ook projectsubsidies aanvragen voor initiatieven die tot doel hebben:

  • een kwaliteitsvol informatieaanbod voor of over de jeugd te maken of over te brengen
  • (of) om participatieprocessen van de jeugd in het beleid van overheden of instellingen te begeleiden, om op die manier de jeugd te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid van overheden of instellingen
  • (of) om de mediaproductie door en over de jeugd te begeleiden.

Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking voor subsidiëring.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.