Hergebruik van bemalingswater bij bouwwerven

11
jun
2024

Spaarzaam omgaan met water is altijd belangrijk, en zeker in droogteperiodes. Onder andere op bouwwerven gaat soms veel water verloren bij het oppompen van grondwater (bemalingen). Daarom zorgt de gemeente Boortmeerbeek ervoor dat buurtbewoners dat water, waar mogelijk, kunnen gebruiken.

Wat is een bemaling?

Bij een bemaling wordt op een bouwwerf grondwater opgepompt, zodat de watertafel tijdelijk wordt verlaagd en ondergrondse constructies dus in droge grond gebouwd kunnen worden. Dit gaat bijvoorbeeld over werven voor kelders, ondergrondse parkeergarages, funderingen of rioleringswerken. 

Er is altijd een omgevingsvergunning of -melding vereist. Zo kan het project worden geëvalueerd en kunnen er waar nodig maatregelen opgelegd worden om het milieu en de omgeving te beschermen.

Enkel het hoogstnoodzakelijke debiet kan worden opgepompt. Door bij de melding of aanvraag het gewenste debiet te onderbouwen, toont men aan hoeveel er werkelijk opgepompt moet worden. Door vooraf een onderzoek uit te voeren, kan worden voorkomen dat er onnodig veel water wordt opgepompt of kan blijken dat een bronbemaling zelfs overbodig is.

Wat gebeurt er met het opgepompte grondwater?

Het opgepompte water opnieuw laten infiltreren geniet altijd de voorkeur omdat de grondwatertafel zo opnieuw wordt aangevuld. In stedelijk gebied of op ongeschikte bodem is dit niet altijd mogelijk. In dat geval is lozing in oppervlaktewater (vijver of gracht) de volgende optie. Enkel als dit niet kan, mag er geloosd worden in de regenwaterafvoer of desnoods in de (gemengde) riolering. Voor lozingen in de riolering van meer dan 10 m³/u is steeds schriftelijke toestemming van Aquafin vereist.

Bij lozing in de riolering of hemelwaterafvoer kan, jammer genoeg, veel water verloren gaan. Daarom vermeldt de gemeente Boortmeerbeek in dat geval, als bijzondere voorwaarde in de omgevingsvergunning, dat het water ter beschikking moet staan van omwonenden als het mogelijk is.

Op - of in de buurt van - plaatsen waar in het verleden milieubelastende activiteiten werden uitgevoerd (de zogenaamde risicogronden) en waar het risico op bodemverontreiniging groot is, kan bemalingswater niet hergebruikt worden. Zo bewaken we de veiligheid. 

Wie kan het grondwater gebruiken?

Sinds 12/12/2022 mag tot 5000m³ bemalingswater per jaar hergebruikt worden (per project). Zo kan het bemalingswater niet enkel door particulieren maar ook door professionele gebruikers ingezet worden. Voor hogere volumes moet je wel bijkomend een andere rubriek aanvragen (rubriek 53.8).
Meer hierover op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij

Waarvoor kan je het water gebruiken?

Ook wanneer het bemalingswater niet verontreinigd is, moeten we rekening houden met de samenstelling van het water. Die varieert per locatie. Zo kan het water sterk ijzerhoudend zijn. Dan zorgt het voor aanslag als het in contact met zuurstof komt. Dat kan nadelig zijn voor bijvoorbeeld een wasmachine. Hier moet je rekening mee houden als je het water voor specifieke doeleinden wil gebruiken (bv. een regenput aanvullen).  

In alle gevallen is het gebruik voor menselijke consumptie uitgesloten en is het gebruik van dit water op eigen verantwoordelijkheid.

Huidige werfadressen met aftappunt

 - Wespelaarsebaan 55 - 59

Contactinformatie