Huur van een sociale woning bij het Vlaams Woningfonds

Bent u op zoek naar een sociale woning aan een betaalbare huurprijs? Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden, gelegen in stedelijke centra, geschikt voor de huisvesting van grote gezinnen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij het Vlaams Woningfonds moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • meerderjarig zijn
  • geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben of geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of bouwgrond hebben (zowel in binnen- als buitenland)
  • voldoen aan de inkomensvoorwaarden
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • uiterlijk 1 jaar nadat u huurder bent geworden over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken.

Procedure

Het Vlaams Woningfonds legt een register aan waarin kandidaat-huurders in chronologische volgorde worden opgenomen. Bij de toewijzing van een woning wordt er rekening gehouden met:

  • de inschrijvingsvoorwaarden
  • de gezinssamenstelling (deze speelt een belangrijke rol bij het toewijzen van een huurwoning: zo wordt bv. een woning geschikt voor 6 personen bij voorrang toegewezen aan een gezin dat 6 personen telt.)
  • een aantal voorrangsregels
  • de chronologische volgorde van inschrijving in het register.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode.

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van de titel VII van de Vlaamse Wooncode.