Inschrijvingsformulier leerlingenvervoer 2023-2024

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Inschrijvingsformulier busvervoer leerlingen

LET OP: In het geval je meerdere kinderen uit jouw gezin wil inschrijven moet ieder kind apart worden ingeschreven.

Gegevens ouder 1

Gegevens ouder 2

Gegevens kind

Adresgegevens 1
Geslacht *

Gegevens school

Naam school *

Gegevens ophalen - afhalen

Soort busvervoer
Dagen dat jouw zoon/dochter gebruik wil maken van het busvervoer *

Opmerkingen

Reglement met betrekking tot het gemeenschappelijk busvervoer

(goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 september 2008, aanpassing goedgekeurd op gemeenteraad van 23 september 2019)

Reglement op het busvervoer van leerlingen

artikel 1

Het gemeentebestuur organiseert gemeenschappelijk busvervoer voor de verschillende scholen op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek.

artikel 2

Dit gemeenschappelijk busvervoer omvat uitsluitend het vervoer van leerlingen uit het basisonderwijs naar de school en terug naar huis.

artikel 3

Dit gemeenschappelijk busvervoer omvat uitsluitend het vervoer van leerlingen op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek.

artikel 4

De bus rijdt 's morgens, 's avonds en op woensdagmiddag tijdens het schooljaar.

artikel 5

Kinderen worden in principe opgehaald en afgezet op de door de ouders aangegeven plaats op het grondgebied van de gemeente. Indien het gemeentebestuur van oordeel is dat de voorgestelde op- en afstapplaats om redenen van veiligheid, verkeerstechnische aard, enz. niet mogelijk is, zal in overleg met de ouders naar een andere op- en afstapplaats worden gezocht.

De uiteindelijke beslissing over op- en afstapplaats wordt door het gemeentebestuur genomen.

artikel 6

’s Morgens staan de kinderen tijdig aan de afgesproken opstapplaats klaar; zo niet rijdt de bus verder. Hierbij moet men rekening houden met het feit dat omwille van werkzaamheden, files, enz. enige afwijking ten aanzien van het afgesproken opstapuur mogelijk is.

artikel 7

Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het uitstappen. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind 's morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt.

artikel 8

Wijzigingen met betrekking tot het op- en afstappen van kinderen worden minimum twee werkdagen vooraf aan de busbegeleider meegedeeld. Deze informatie wordt bij voorkeur telefonisch meegedeeld.

artikel 9

Kinderen waarvan de ouders of de door hen aangestelden hen niet opwachten aan de afstapplaats, mogen niet afstappen tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan.

artikel 10

Kinderen waarvoor bij de afstapplaats geen opvang is voorzien, worden naar de Buitenschoolse Kinderopvang Ravot, Ravesteinstraat 84, 3191 Hever gebracht. De opvang van deze kinderen gebeurt conform de voorwaarden van Ravot. Het huishoudelijk reglement van Ravot is op aanvraag beschikbaar of te raadplegen via

artikel 11

Op de bus zitten de kinderen op de plaats die hen door de busbegeleider wordt aangewezen en houden de kinderen zich aan de richtlijnen van de busbegeleider.

artikel 12

Op de bus wordt door de kinderen niet gegeten of gedronken.

artikel 13

Op de bus worden geen fietsen toegelaten.

artikel 14

Boodschappen voor leerkrachten of de schooldirectie worden niet via de busbegeleiders gecommuniceerd, maar wel bvb. via de schoolagenda.

Gelezen en akkoord bevonden *