Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ravesteinpark

15
jan
2019

Achtergrond

De gemeente Boortmeerbeek wil met dit gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) de mogelijkheden van het Ravesteinkasteel en -park in haar geheel herbekijken. Het is de bedoeling om een ruimtelijk-juridisch kader te scheppen waarbinnen enerzijds de Vrije Basisschool ‘Kringeling’ een nieuwe plaats krijgt in het voormalige rusthuisgebouw en waarbij anderzijds de mogelijkheden worden gecreëerd om het park te laten transformeren tot een attractiever en toegankelijker park dat ten dienste staat van de hele gemeente. Ook de achterliggende visclub en de visvijvers maken deel uit van het plangebied. Het RUP zal streven naar een aanvaardbaar evenwicht tussen de verschillende functies en voorzieningen waarbij het historisch, groene karakter van het park bewaard moet blijven.   

 

Timing en procesverloop van het RUP

Hieronder worden kort de verschillende ondernomen en nog te ondernemen stappen in het RUP-proces toegelicht en verduidelijkt. De documenten waarnaar wordt verwezen en die beschikbaar zijn op de website zijn ook analoog aanwezig in het gemeentehuis en kunnen op de dienst grondgebiedzaken worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst.

 

1.  Start- en procesnota

Alvorens de eigenlijke procedure wordt opgestart moet er veel voorbereidend werk worden verricht. Een planteam werd opgericht om het proces van het RUP te begeleiden. Het opmaken van de start- en procesnota is de eerste taak van het planteam in het proces.

De startnota bevat de doelstellingen van het RUP en gaat na of het plan aanleiding kan geven tot opmerkelijke milieueffecten (MER-screening). De procesnota omschrijft het volledige planningsproces zoals het gepland wordt en zoals het effectief wordt uitgevoerd. Die nota geeft aan hoe advies wordt ingewonnen, hoe inwoners worden betrokken en hoe overleg tussen de verschillende betrokkenen verloopt. Het is een evolutief document dat in de loop van het proces kan worden aangepast. Alle aanpassingen aan de procesnota worden op de deze website bekendgemaakt en ter beschikking gesteld. Zowel de startnota als de meest recente versie van de procesnota kunnen onderaan deze pagina worden geraadpleegd en gedownload.

2.  Eerste participatieronde

Reeds in een vroeg stadium van het proces worden een aantal participatiemomenten georganiseerd om zo de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Deze participatiemomenten hebben tot doel om geïnteresseerde burgers inzicht te verschaffen in de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de reikwijdte van het plan, de bijhorende effectbeoordelingen en het procesverloop. Deze worden beschreven in een startnota en een procesnota (zie vorig punt).

Een eerste inspraakronde wordt georganiseerd van 15 januari 2019 tot en met 16 maart 2019. Deze inspraakronde is ter kennisgeving van de start- en procesnota, en geeft de inwoners van Boortmeerbeek en/of andere belanghebbenden de kans om zich te informeren over de plannen, evenals om te participeren. Op 6 en 7 februari 2019 wordt een info- en participatiemoment georganiseerd in Cultuurhuis Oude Pastorie (Ravesteinstraat 22). Meer informatie over deze info- en participatiemomenten is terug te vinden in de thematische nieuwbrief die in januari werd verzonden. Deze nieuwsbrief kan eveneens onderaan op deze webpagina worden gedownload. Gelijklopend zullen er adviezen worden ingewonnen van onder meer de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en verschillende Vlaamse en provinciale instanties. Het resultaat van deze eerste inspraakronde wordt verwerkt in de scopingnota.

 3.  Scopingnota

De scopingnota geeft inzicht in het proces tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP. De scopingnota bouwt verder op de startnota en houdt rekening met de resultaten uit de raadpleging van de startnota (adviesronde en eerste inspraak/participatiemoment). De scopingnota bevat daarom (minimaal) dezelfde onderdelen en hoofdzakelijk dezelfde inhoud als de startnota, maar wordt aangepast en/of aangevuld in navolging van de adviezen en inspraakreacties die zullen worden ontvangen over de startnota. Deze nota kan eventueel nog worden bijgesteld tijdens het verdere verloop van het proces. In dat geval zal de nieuwste versie steeds ter beschikking worden gesteld op deze webpagina.

 4.  Voorontwerp RUP

Na de opmaak van de scopingnota wordt het voorontwerp van het RUP opgemaakt. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. Gedurende dit iteratieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingnota als de procesnota wijzigen. De nieuwe versies van deze nota’s worden steeds op deze webpagina gepubliceerd.

 5.  Ontwerp RUP en openbaar onderzoek

Het voorontwerp RUP zal voor advies worden voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties zoals bepaald in de regelgeving. Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp RUP aangepast of herwerkt worden. Dit resulteert uiteindelijk in het ontwerp RUP. Vervolgens wordt het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd voor een periode van 60 dagen. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp RUP. De GECORO zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen en een gemotiveerd advies uitbrengen bij de gemeenteraad.

 6.  Definitief RUP en definitieve vaststelling

Indien nodig wordt het ontwerp RUP aangepast of bijgestuurd. Ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de aangewezen diensten en overheden, of uit het advies van de GECORO.

 

De gemeenteraad stelt binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen. Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling niet tijdig is geschorst, wordt de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan binnen zestig dagen na de definitieve vaststelling bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Contactinformatie