RUP Fabrieksweg West & Oost Boortmeerbeek

11
jun
2019

De vertrekbasis voor de opmaak van het RUP Fabrieksweg West & Oost is de brownfieldconvenant aan de westelijke zijde van de Fabrieksweg en het afgeleverde planologisch attest voor de uitbreiding van de Brouwerij van Haacht aan de oostelijke zijde van de Fabrieksweg.

Voor het plangebied aan de oostelijke zijde van de Fabrieksweg werd op 2 juni 2012 een planalogisch attest goedgekeurd om de Brouwerij van Haacht verder te kunnen uitbreiden. De koffiebranderij werd recentelijke gebouwd en in gebruik genomen.

De herbestemming van industriegebied naar gebied voor lokaal bedrijventerrein zorgt er voor dus het industriegebied niet langer kan worden ingenomen door grote industriële bedrijven maar wordt bestemd voor kleinschalige ambachten en bedrijven.

De terreinen van de site worden aan de noordelijke zijde afgebakend door de spoorweg Mechelen-Leuven, aan de oostelijke zijde wordt het terrein gekenmerkt door de aanwezigheid van de historisch gegroeide Brouwerij van Haacht. De zuidelijke- en westelijke zijde worden gekenmerkt door de aanwezigheid van woongebied.

Timing en procesverloop van het RUP

Hieronder worden kort de verschillende ondernomen en nog te ondernemen stappen in het RUP-proces toegelicht en verduidelijkt. De documenten waarnaar wordt verwezen en die beschikbaar zijn op de website van de gemeente zijn ook analoog aanwezig in het gemeentehuis en kunnen op de bouwdienst worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst.

1. Start- en procesnota

Alvorens de eigenlijke procedure wordt opgestart moet er veel voorbereid werk worden verricht. Een planteam werd opgericht om het proces van het RUP te begeleiden. Het opmaken van de start- en procesnota is de eerste taak van het planteam in het proces.

De startnota bevat de doelstellingen van het RUP en gaat na of het plan aanleiding kan geven tot opmerkelijke milieueffecten (MER-screening). De Procesnota omschrijft het volledige planningsproces zoals het wordt gepland en zoals het effectief wordt uitgevoerd. Die nota geeft aan hoe advies wordt ingewonnen, hoe inwoners worden betrokken en hoe overleg tussen de verschillende betrokkenen verloopt. Het is een evolutief document dat in de loop van het proces kan worden aagepast. Alle aanpassingen aan de procesnota worden op deze website bekendgemaakt en ter beschikking gesteld.

2. Eerste participatieronde

Reeds in een vroeg stadium van het proces worden een aantal participatiemomenten georganiseerd om zo de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Deze participatiemomenten hebben tot doel om geïnteresseerde burgers inzicht te verschaffen in de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de reikwijdt van het plan, de bijhorende effectbeoordelingen en het procesverloop. Deze worden beschreven in een startnota en een procesnota.

Een eerste inspraakronde werd georganiseerd van 19 november 2018 tot en met 18 januari 2019. Deze inspraakronde is ter kennisgeving van de start- en procesnota, en geeft de inwoners van Boortmeerbeek en/of andere belanghebbenden de kans om zich te informeren over de plannen, evenals om te participeren. Op 3 december 2019 werd er tussen 18 uur en 20 uur een infomoment georganiseerd op het gemeentehuis. Gelijklopend zullen er adviezen worden ingewonnen van onder meer de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en verschillende Vlaamse en provinciale instanties. Het resultaat van deze eerste inspraakronde wordt verwerkt in de scopingnota.

3. Scopingnota

De scopingnota geeft inzicht in het proces tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP. De scopingnota bouwt verder op de startnota en houdt rekening met de resultaten uit de raadpleging van de startnota (adviesronde en eerste inspraak/participatiemoment). De scopingnota bevat daarom (minimaal) dezelfde onderdelen en hoofdzakelijk dezelfe inhoud als de startnota, maar wordt aangepast en/of aangevuld in navolging van de adviezen en inspraakreacties die zullen worden ontvangen over de startnota. Deze nota kan eventueel nog worden bijgesteld tijdens het verdere verloop van het proces. In dat geval zal de nieuwste versie steeds ter beschikking worden gesteld op de website.

4. Voorontwerp RUP

Na de opmaak van de scopingnota wordt het voortontwerp van het RUP opgemaakt. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. Gedurende dit interactieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingnota als de procesnota wijzigen. De nieuwe versies van deze nota's worden steeds op de website gepublicieerd.

5. Ontwerp RUP en openbaar ondezoek

Het voorontwerp RUP zal voor advies worden voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties zoals bepaald in de regelgeving. Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp RUP aangepast of herwerkt worden. Dit resulteert uiteindelijk in het ontwerp RUP.

Vervolgens wordt het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd voor een periode van 60 dagen. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp RUP. De GECORO zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen en een gemotiveerd advies uitbrengen bij de gemeenteraad.

6. Definitief RUP en definitieve vaststelling

Indien nodig wordt het ontwerp RUP aangepast of bijgestuurd. Ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de aangewezen diensten en overheden, of uit het advies van de GECORO.

De gemeenteraad stelt binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het
gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.