Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07/02/2022 de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Recreatiecluster Goorbeek’ goedgekeurd. De startnota geeft de eerste planopties aan en onderbouwt en motiveert de voorliggende opties.

Het RUP heeft een drieledig doel:

  • Binnen het plangebied is een woonontwikkeling mogelijk vanuit het principe van kwalitatieve kernversterking. Dit betekent dat de ontwikkeling een maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde biedt (bv. gericht op een sociale doelgroep), ruimtelijk geclusterd wordt met de woonkern van Schiplaken en garanties biedt op een duurzame en klimaatbestendige ontwikkeling.
  • Eenduidig vastleggen van de recreatieve mogelijkheden binnen de gehele zone. Hierbij wordt gezocht naar kwaliteitsvolle en toekomstgerichte vormen van dagrecreatie die kunnen ingebed worden in het groen en complementair zijn aan de nabijgelegen recreatiedomeinen (BLOSO domein, bossen,…). Er kan worden gezocht naar Figuur 1: Contour plangebied en aanduiding voormalige camping 9 - Atelier Romain RUP ‘Recreatiecluster Goorbeek’ Boortmeerbeek vormen van recreatie met een recreatief medegebruik door de buurt.
  • Verbeteren van de groenblauwe dooradering van het plangebied. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het creëren van bijkomende groenruimte, het bieden van ruimte voor de Goorbeek, het voorzien van verbindingen met de omliggende groenruimtes en het beperken van bijkomende verhardingen.

 

Conform het decreet wordt een raadpleging van de bevolking over de startnota gedurende 60 dagen en één participatiemoment voorzien. De raadpleging loopt van 28/02/2022 tot en met 28/04/2022. Het participatiemoment zal plaats vinden op 17/03/2022 om 20u en wordt afgestemd op de geldende coronamaatregelen. Er zal een plenaire toelichting gegeven worden gevolgd door de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen en/of suggesties te formuleren. De presentatie zal via videoconferentie kunnen gevolgd worden vanop afstand. Uiterlijk tot en met 14/03/2022 kan u zich via het e-mail adres ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be inschrijven voor dit participatiemoment mee te volgen. Na het participatiemoment zal het planteam een verslag opmaken. Dit verslag zal samen met de startnota en procesnota beschikbaar gesteld worden op de website van de gemeente.

De start- en procesnota zullen ter inzake liggen gedurende de gehele raadpleging op het gemeentehuis van Boortmeerbeek (Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek). Deze documenten kunnen gedurende deze periode worden geraadpleegd na afspraak. Deze documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen onderaan deze webpagina.

In de loop van de publieke raadpleging is het mogelijk om te reageren op de inhoud van de startnota. Het doel is om iedereen op de hoogte te brengen en om kennis en input te vergaren; en om eventuele bijkomende alternatieven te bepalen. De persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in publieke documenten.

Hoe te reageren:

  • Versturen t.a.v. college van burgmeester en schepenen
  • Afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis

 

Contactinformatie