Op woensdag 19 juni 2019 presenteerde het studiebureau Atelier Romain in opdracht van de gemeente de omgevingsanalyse van Boortmeerbeek. Hierbij werd de bestaande situatie op het vlak van ruimtelijke ordening geanalyseerd, werden knelpunten en opportuniteiten in kaart gebracht, werd er een toekomstvisie opgebouwd en werd er kort overlopen met welke instrumenten die visie tot stand kan komen. De omgevingsanalyse is te downloaden op de website van de gemeente: https://www.boortmeerbeek.be/omgevingsanalyse-boortmeerbeek. De visie werd opgebouwd na het consulteren van verschillende 'doelgroepen' via vier participatierondes. De eerste was een workshop voor experten (Provincie, verkeersdeskundige, ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, Team Vlaams Bouwmeester, schepen van RO), de tweede een participatieavond met de leden van de GECORO (vertegenwoordigers geledingen zoals werkgevers, werknemers, landbouw, natuur, vastgoed, handelaars, ... en een aantal deskundigen), de derde een participatieavond met de gemeenteraadsleden en de leden van het managementsteam van de gemeente en een laatste keer met de inwoners tijdens de presentatie van 19 juni 2019. Alle reacties van deze verschillende participatiemomenten werden ondertussen verwerkt. Zo ontstond een draaiboek waarin wordt beschreven hoe deze omgevingsanalyse in de toekomst verder vorm kan krijgen. Ook dit draaiboek is te vinden op de website van de gemeente. De omgevingsanalyse werd, samen met het addendum, op de gemeenteraad van 23 september 2019 goedgekeurd. Het RUP ‘kernversterking’ is een uitwerking van deze omgevingsanalyse en daaruit voortvloeiende visie en ontwikkelingsstrategieën.

 

Het proces voorziet op regelmatige basis overleg met het planteam waarin leden van de administratie vertegenwoordigd zijn. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt doorheen het proces eveneens betrokken. Daarnaast gaat een stuurgroep door waarin afgevaardigden van het college van burgemeester en schepenen zetelen. Op regelmatige basis zullen beleidskeuzes gemaakt worden door het college of de gemeenteraad op basis van hun bevoegdheden. Op de vastgelegde momenten in de procedure voor opmaak van het RUP wordt de bevolking geraadpleegd.

 

1. Start- en procesnota

Alvorens de eigenlijke procedure wordt opgestart moet er veel voorbereid werk worden verricht. Een planteam werd opgericht om het proces van het RUP te begeleiden. Het opmaken van de start- en procesnota is de eerste taak van het planteam in het proces.

De startnota bevat de doelstellingen van het RUP en gaat na of het plan aanleiding kan geven tot opmerkelijke milieueffecten (MER-screening). De Procesnota omschrijft het volledige planningsproces zoals het wordt gepland en zoals het effectief wordt uitgevoerd. Die nota geeft aan hoe advies wordt ingewonnen, hoe inwoners worden betrokken en hoe overleg tussen de verschillende betrokkenen verloopt. Het is een evolutief document dat in de loop van het proces kan worden aangepast. Alle aanpassingen aan de procesnota worden op deze website bekendgemaakt en ter beschikking gesteld.

2. Eerste participatieronde

Reeds in een vroeg stadium van het proces worden een aantal participatiemomenten georganiseerd om zo de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Deze participatiemomenten hebben tot doel om geïnteresseerde burgers inzicht te verschaffen in de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de reikwijdt van het plan, de bijhorende effectbeoordelingen en het procesverloop. Deze worden beschreven in een startnota en een procesnota.

Een eerste inspraakronde werd georganiseerd van 6 december 2021 tot en met 4 februari 2022. Deze inspraakronde is ter kennisgeving van de start- en procesnota, en geeft de inwoners van Boortmeerbeek en/of andere belanghebbenden de kans om zich te informeren over de plannen, evenals om te participeren. Op 9 december 2019 werd er tussen 19 uur en 21 uur een digitaal infomoment georganiseerd. Gelijklopend zullen er adviezen worden ingewonnen van onder meer de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en verschillende Vlaamse en provinciale instanties. Het resultaat van deze eerste inspraakronde wordt verwerkt in de scopingnota.

3. Scopingnota

De scopingnota geeft inzicht in het proces tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP. De scopingnota bouwt verder op de startnota en houdt rekening met de resultaten uit de raadpleging van de startnota (adviesronde en eerste inspraak/participatiemoment). De scopingnota bevat daarom (minimaal) dezelfde onderdelen en hoofdzakelijk dezelfe inhoud als de startnota, maar wordt aangepast en/of aangevuld in navolging van de adviezen en inspraakreacties die zullen worden ontvangen over de startnota. Deze nota kan eventueel nog worden bijgesteld tijdens het verdere verloop van het proces. In dat geval zal de nieuwste versie steeds ter beschikking worden gesteld op de website.

4. Voorontwerp RUP

Na de opmaak van de scopingnota wordt het voortontwerp van het RUP opgemaakt. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. Gedurende dit interactieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingnota als de procesnota wijzigen. De nieuwe versies van deze nota's worden steeds op de website gepublicieerd.

5. Ontwerp RUP en openbaar ondezoek

Het voorontwerp RUP zal voor advies worden voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties zoals bepaald in de regelgeving. Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp RUP aangepast of herwerkt worden. Dit resulteert uiteindelijk in het ontwerp RUP.

Vervolgens wordt het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd voor een periode van 60 dagen. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp RUP. De GECORO zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen en een gemotiveerd advies uitbrengen bij de gemeenteraad.

6. Definitief RUP en definitieve vaststelling

Indien nodig wordt het ontwerp RUP aangepast of bijgestuurd. Ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de aangewezen diensten en overheden, of uit het advies van de GECORO.

De gemeenteraad stelt binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het
gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.

Contactinformatie