Speelstraat

Een speelstraat is een openbare weg, of een stukje ervan, die tijdelijk en tijdens bepaalde uren worden omgetoverd tot een heus speelparadijs voor alle kinderen uit de buurt. Een speelstraat bant immers het doorgaand verkeer uit de straat waardoor kinderen er zich naar hartelust en zonder zorgen kunnen amuseren. Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben mogen er stapvoets doorheen rijden.

Een speelstraat initiatief is tijdelijk, want enkel tijdens de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie kunnen de bewoners van de straat zich kandidaat stellen. Ook slechts tijdens bepaalde uren, want een speelstraat kan alleen tussen 10.00 uur en 22.00 uur verkeersvrij gemaakt worden.

Om het doorgaand verkeer te weren krijgen de aanvragers een aantal hekken. Op de afgesproken tijdstippen kunnen de meters en/of peters dan die aan de toegang van de straat plaatsen. Een speelstraathek is niet zomaar een hek: ze zijn voorzien van een C3 verkeersbord en een onderbord met de vermelding 'speelstraat'. Wanneer er niemand op straat speelt, bijvoorbeeld bij regenweer, kunnen de peters en de meters beslissen de straat die dag niet af te sluiten.

De inrichting van een speelstraat is de keuze van de bewoners van die straat. Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan, welke speelinfrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er zich ontplooien is allemaal afhankelijk van de plaatselijk creativiteit en inzet. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt maar ervaring leert ons dat ook volwassenen volop genieten van het sociale aspect van een speelstraat. Nog een reden dus om je kandidaat te stellen zodat jouw straat een speelstraat wordt.

VOORWAARDEN

  • Enkel tijdens krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie
  • er is een snelheidsbeperking van 50 km/u of lager
  • de straat heeft een overheersend woonkarakter
  • straat moet toegankelijk blijven voor bewoners, eigenaars garagers, bezoekers speelstraat, voetgangers, fietsers, rolschaatsers en steps en prioritaire diensten

AANVRAGEN
WIE?

Een speelstraat moet worden aangevraagd door tenminste vier meerderjarige bewoners van een straat of wijk, die optreden als peters en/of meters van de speelstraat. Deze personen zullen instaan voor het plaatsen en weghalen van de specifiek hiervoor voorziene nadarhekken, houden toezicht in de straat en fungeren als aanspreekpunt naar derden en de gemeente toe. Zij zullen zich gedurende de hele periode engageren om een goed verloop van de speelstraat te garanderen. Bovendien zijn zij gedurende de duur van het project steeds telefonisch bereikbaar.

Een speelstraat kan aangevraagd worden volgens één van volgende modaliteiten:

  • op een vaste dag in de week;
  • gedurende een of meerdere openvolgende dagen, met een maximum van één week, en dit telkens tijdens dezelfde uren van de dag.

HOE VERLOOPT DE AANVRAAG:

De aanvraag tot een speelstraat verloopt als volgt:

  1. De bewoners vragen zelf een speelstraat aan via een aanvraagformulier dat op het gemeentehuis of via de gemeentelijke website te verkrijgen is. Het formulier wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
  2. De peters en meters moeten bij de aanvraag een overzicht overmaken van de bewoners (per brievenbus) van het af te sluiten gedeelte van de straat met hun al dan niet akkoord zijn omtrent de invoering van de speelstraat. Ten minste 66% van de bewoners moet akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat.
  3. De lokale politie onderzoekt de aanvraag en geeft verkeerstechnisch advies. Op basis hiervan geeft het college van burgemeester en schepenen zijn goedkeuring omtrent de inrichting.
  4. Op basis van de bewonersenquête en het advies van de politie beslist het college van burgemeester en schepenen over de inrichting van de speelstraten. De inrichting van de speelstraat wordt bekrachtigd door het opstellen van een tijdelijk politiereglement door het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester.

 

Contactinformatie