Strategische transformatiesteun

Strategische Transformatiesteun is een financiële maatregel voor ondernemingen of groepen van ondernemingen die, in het kader van een strategisch transformatieproject, omvangrijke beroepsinvesteringen en opleidingsinspanningen doen in het Vlaams Gewest. Dat transformatieproject moet in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen.

Voorwaarden

Corona

Door de coronacrisis is er een tijdelijke uitbreiding van de strategische transformatiesteun voor investeringen in de productie en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten. Lees meer op de website van VLAIO.

Voor wie?

De maatregel is bedoeld

  • voor investeringen in de internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo's in Vlaanderen
  • voor transformerende investeringen die de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen en/of de opleidingen die daaraan gekoppeld zijn
  • voor investeringen in strategische clusters en lead plants in Vlaanderen.

De impact van de transformatie wordt beoordeeld op het niveau van het innovatiegehalte, de internationalisering en de duurzaamheid van het project, de impact op het niveau van de onderneming en de impact op de Vlaamse economie als geheel.

Voor opleidingssteun komen zowel kmo's als grote ondernemingen uit het Vlaamse Gewest in aanmerking.

Voor investeringssteun komen kmo's in het Vlaamse Gewest in aanmerking, en grote ondernemingen op voorwaarde dat ze gevestigd zijn in regionale steunzones. De grootte van de onderneming wordt bepaald met de Europese kmo-definitie.

Ook samenwerkende ondernemingen kunnen een dossier indienen. De samenwerking moet bestaan uit minstens drie ondernemingen die geen deel uitmaken van dezelfde bedrijvengroep.

Alleen ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen, kunnen steun aanvragen. Er wordt gewerkt met een lijst van aanvaardbare NACE-codes die geldt voor opleidingen en investeringen. Vzw's komen niet in aanmerking.

Het overzicht van de gemeenten uit de regionale steunzone, de minimumbedragen van te realiseren subsidiabele investeringen en opleidingen, de lijst van aanvaardbare NACE-codes en alle andere informatie die u nodig hebt om te zien of uw onderneming in aanmerking komt voor strategische transformatiesteun, vindt u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Procedure

U vraagt Strategische Transformatiesteun aan vóór de start van het transformatieproject. U gebruikt daarvoor het online aanvraagformulier dat u op de website vindt. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier bezorgt u samen met het transformatieplan en de andere bijlagen via e-mail aan strategischesteun@vlaanderen.be. Bijlagen die u niet digitaal kunt versturen, moet u binnen 15 werkdagen met de post versturen.

Alle informatie over registratie, ontvankelijkheid en beoordeling van de aanvraag vindt u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Meebrengen

Bedrag

De steun wordt opgesplitst in een basissteun voor het transformatieproject en een bonussteun voor de creatie van extra werkgelegenheid:

  • De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming.
  • De bonussteun bedraagt maximaal 25% van de basissteun, dat is maximaal 2% extra steun voor investeringen en maximaal 5% extra steun voor opleidingen. De hoogte ervan hangt af van de tewerkstellingstoename die verbonden is aan het transformatieproject.

Uitzonderingen

Regelgeving