Subsidies voor leesbevordering

Initiatieven die werken rond leesbevordering willen mensen aanzetten om de stap te zetten naar lezen of hen laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen. Dat doen ze door lezers te motiveren en door ervoor te zorgen dat lezers meer plezier vinden in lezen, meer inzicht krijgen in verhalen (en hoe die zich verhouden tot hun eigen verhaal) en diepere of mooiere leeservaringen opdoen.

Voorwaarden

  • Uw organisatie moet rechtspersoonlijkheid hebben. Feitelijke verenigingen of natuurlijke personen kunnen geen subsidie aanvragen.
  • Uw organisatie moet een officieel adres hebben in het Vlaamse of Brusselse gewest.
  • Subsidiërende instellingen, Autonome Gemeentebedrijven, Autonome Provinciebedrijven en provinciale, stedelijke of gemeentelijke culturele diensten kunnen zelf geen subsidie aanvragen. Ze kunnen wel partner zijn bij een project.
  • Werkt uw organisatie al rond literatuur en/of leesbevordering en ontvangt u hiervoor subsidies? Dan kunt u enkel een aanvraag indienen als de subsidie die u krijgt van Literatuur Vlaanderen (het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren) of van de Vlaamse overheid lager is dan 300.000 euro.

Procedure

Op de website van Literatuur Vlaanderen kunt u de volledige procedure nalezen.

Meebrengen

Bedrag

Een subsidie voor een project leesbevordering bedraagt in 2019 maximaal 20.000 euro.

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)