Tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten voor internationale samenwerking rond volksontwikkeling en lokaal cultuurbeleid

De Vlaamse overheid komt tegemoet in de reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven voor actoren binnen het beleidsveld van amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, participatie, Vlaamse Gebarentaal, circuskunsten en het lokaal cultuurbeleid.

Voorwaarden

Volgende internationale initiatieven komen in aanmerking:

 • een bezoek aan het buitenland of de ontvangst van een buitenlandse delegatie in het kader van een internationale bilaterale uitwisseling
 • een studiebezoek in het buitenland
 • de actieve deelname aan een seminarie of congres in het buitenland
 • overleg met internationale partners ter voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma.

Volgende kosten komen in aanmerking voor een tussenkomst:

 • Reiskosten van en naar de bestemming
 • Kosten voor vervoer ter plaatse
 • Verblijfkosten (overnachting en ontbijt).

Per aanvrager wordt maximaal één aanvraag per jaar goedgekeurd. De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid met maatschappelijke zetel in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel. Wegens zijn activiteiten moet de aanvrager beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Procedure

De aanvraag moet tijdig ingediend worden per brief (per post of tegen ontvangstmelding) én per mail. Het aanvraagformulier vindt u op de website van het Departement Jeugd, Cultuur, Sport en Media.

Er zijn 4 indiendata per jaar, deze vindt u ook op de website.

Meebrengen

Bedrag

 • Maximum 75% van de bewezen kosten.
 • Een maximum van 1.000 euro per deelnemer en van 5.000 euro per dossier.

Kosten worden terugbetaald na voorlegging en goedkeuring van de bewijsstukken.

Uitzonderingen

 • Internationale initiatieven voor de domeinen amateurkunsten en circuskunsten worden gesubsidieerd binnen het Amateurkunstendecreet en het Circusdecreet. Voor deze domeinen kan op basis van deze regelgeving enkel een studiebezoek in het buitenland worden gesubsidieerd.
 • Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidies door Europese programma's (wanneer een Europese subsidie dus is toegekend) worden evenmin op basis van deze regelgeving goedgekeurd. Uitzondering hierop is voorbereidend overleg zoals in punt (4) hierboven staat vermeld.

Regelgeving