Uittreksel uit geboorteakte

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Voorwaarden

In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon:

 • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
 • in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
 • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van geboorte wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • uzelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • uw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

U kan een akte van geboorte op verschillende manieren bekomen:

 • elektronisch via het E-loket
 • via de post door te mailen of te bellen naar de dienst Burgerzaken
 • tijdens de openingsuren aan het loket (als u op voorhand belt of mailt, kunnen wij de akte reeds klaarleggen ter afhaling).

Meebrengen

Als u het document zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag

Dit document wordt gratis afgeleverd.

Uitzonderingen

Afgifte aan derden kan alleen (voor zover dit door de wet is voorgeschreven of toegestaan) en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepaling waarop deze aanvraag is gesteund.

Personen geboren in het buitenland
Personen die geboren zijn in het buitenland kunnen een afschrift of uittreksel van hun geboorteakte in België verkrijgen als:

 • ze geboren zijn in het buitenland als kind van een beroepsmilitair die gekazerneerd was in een garnizoensplaats in het buitenland. De geboorteakte kan je opvragen in de officiële woonplaats van de ouders in België op het ogenblik van de geboorte.
 • ze geboren zijn in het buitenland en hun ouders er woonden op het ogenblik van hun geboorte. Als hun ouders de geboorte hebben gemeld bij de Belgische ambassade van hun woonplaats, is die gedeponeerd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Daar kan je terecht voor een afschrift.
 • de geboorteakte is overgeschreven in de (eerste) woonplaats in België na de terugkeer naar ons land. Dat is meestal enkel het geval indien dat duidelijk op verzoek van de betrokkene of zijn vertegenwoordiger is gebeurd. Voor meer informatie neem je het best contact op met de woonplaats in kwestie.
 • ze geboren zijn in het buitenland, maar gehuwd in België. Zij kunnen een afschrift van hun geboorteakte uit de aanhangsels van hun huwelijksdossier krijgen op de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Als het om een huwelijksdossier van het lopende kalenderjaar gaat, kan je een afschrift krijgen bij de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Document bestemd voor het buitenland
Het document wordt ondertekend door de burgemeester indien je het wenst te gebruiken in het buitenland. De dienst burgerzaken verwittigt je wanneer je het kan afhalen.

Regelgeving

Burgerlijk wetboek - afdeling 2 (art. 42 - 49).

Contactinformatie