Vermindering van de onroerende voorheffing voor grootoorlogsverminkten

Er kan een vermindering van 20% op de onroerende voorheffing worden toegekend voor de woning waarin een grootoorlogsverminkte zijn hoofdverblijfplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar.

Voorwaarden

Een grootoorlogsverminkte is een persoon die getroffen is door een invaliditeit van tenminste 100 procent.
Deze personen komen in aanmerking voor deze vermindering:

  • militairen van de oorlog 1914-1918,
  • militairen én bepaalde burgers van de oorlog 1940-1945,
  • militairen van de oorlog in Korea (onder bepaalde voorwaarden)
    of militairen die opdrachten vervulden in het kader van de NAVO, de V.N. of die erkend werden door de Ministerraad.

Procedure

U vraagt de vermindering één keer aan via:

U voegt een bewijs toe aan uw aanvraag waaruit blijkt dat u recht hebt op deze vermindering. De Federale Pensioendienst levert dergelijke bewijzen af.

U verstuurt de aanvraag per post naar het loket in Aalst.

De vermindering voor grootoorlogsverminkte is niet cumuleerbaar met de vermindering voor een persoon met een handicap. Aan de belastingplichtige wordt steeds de vermindering verleend die voor hem het voordeligste is.

Meebrengen

Bedrag

U ontvangt een vermindering van 20% op de onroerende voorheffing.

Uitzonderingen

Regelgeving