Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Voorwaarden

Huurwoning

U moet een woning huren:

 • met een huurcontract op uw naam
 • als hoofdverblijfplaats
 • in het Vlaamse Gewest
 • die conform de woonnormen is: de woning mag geen veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden (bv. elektriciteits- en gasaansluiting moet veilig zijn, er mogen geen ernstige vochtproblemen zijn).

Huurprijs

De huur die u maandelijks betaalt mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs naargelang uw gezinssituatie. Voor dat maximum is er een onderscheid tussen zelfstandige woningen en kamers. Een huis of appartement is een zelfstandige woning wanneer het beschikt over een eigen keuken, een eigen WC én een eigen badkamer.

Wonen-Vlaanderen kijkt naar de basishuurprijs zoals vermeld in het huurcontract, zonder bijkomende kosten. Als uw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in het contract automatisch geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.

 • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een zelfstandige woning mag niet hoger zijn dan 618,25 euro
 • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een kamer mag niet hoger zijn dan 494,60 euro

Daar mag u 20% bijtellen per persoon ten laste, tot een maximale verhoging van 50% (max. bereikt vanaf 3 personen). Een persoon ten laste is:

 • elk kind dat bij de kandidaat-huurder gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald
 • het kind van de kandidaat-huurder dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • elke persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Indien nodig moet u zelf volgende attesten bezorgen aan Wonen-Vlaanderen:

 • attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen
 • bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven
 • attestering van een erkende handicap.

Hieronder vindt u een overzicht van de maximale huurprijs in de verschillende situaties (geldig vanaf 1 januari 2021:

aantal personen ten laste0123 of meer
zelfstandige woning

618,25

741,90

865,55

927,38

zelfstandige woning in een gemeente met verhoging

680,07

816,09

952,11

1.020,11

kamer

494,60

593,52

692,44

741,90

kamer in een gemeente met verhoging

544,06

652,88

761,70

816,09

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

U moet minimum 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een SHM die werkzaam is in de gemeente waar u woont (= domiciliemaatschappij).

Als u verhuist naar een andere gemeente waar uw huidige domiciliemaatschappij niet werkzaam is, dan moet u zich zo snel mogelijk inschrijven bij een SHM die actief is in uw nieuwe woonplaats.

Let er op dat u ingeschreven blijft bij uw vorige maatschappij tot u zich hebt ingeschreven bij uw nieuwe maatschappij. Er mag geen onderbreking tussen zitten, anders hebt u geen recht meer op een huurpremie.

Inkomen

Wonen-Vlaanderen gaat sinds 1 mei 2020 niet langer verder op het inkomen en de gezinssituatie zoals het gekend is bij uw domiciliemaatschappij. Vanaf 1 mei 2020 bevraagt Wonen-Vlaanderen uw gezamenlijk jaarinkomen en uw gezinssituatie bij de federale overheidsdienst Financiën, de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en het Rijksregister.

Het gezamenlijk jaarinkomen is de som van de volgende inkomsten van de kandidaat-huurder én alle inwonende gezinsleden, die ontvangen zijn in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet (max. 3 jaar voor de aanvraagdatum) betrekking heeft:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten
 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT):
  • Vanaf 1 januari 2021 is er een vrijstelling (geheel of gedeeltelijk) mogelijk voor het inkomen van gezinsleden met een erkende handicap (1e, 2e en 3e graad van de kandidaat-huurder), ongeacht of ze de inkomensvervangende tegemoetkoming genieten.
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Het gezamenlijk jaarinkomen is maximaal:

 • 25.557 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 • 27.698 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
 • 38.335 euro, te verhogen met 2.143 euro per persoon ten laste, voor alle andere gevallen.

De maximale inkomensgrenzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Uitsluiting

In volgende gevallen krijgt u geen huurpremie:

 • als u al in een sociale woning van een SHM, sociaal verhuurkantoor (SVK), OCMW of gemeente woont
 • als u een woning huurt van uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder, kind, kleinkind, broer of zus en die op hetzelfde adres woont
 • als het gezamenlijk jaarinkomen hoger is dan de maximumgrenzen
 • als de huurprijs meer bedraagt dan de maximale huurprijs volgens uw gezinssituatie
 • als u ooit de huurpremie ontving en de betaling definitief werd stopgezet omdat u niet meer aan de voorwaarden voldeed
 • als uw woning niet conform is.

Procedure

Zodra u in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de SHM (wachttijd), zal Wonen-Vlaanderen u automatisch een 'gepersonaliseerd aanvraagformulier' opsturen met een gele sticker.

 • U stuurt het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam en eventueel bijkomende attesten (erkende handicap, kinderbijslag meerderjarig kind, co-ouderschap). Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.
 • Binnen 1 maand na ontvangst verklaart Wonen-Vlaanderen uw dossier volledig of onvolledig:
  • Als uw dossier volledig is, ontvangt u binnen de 3 maanden en 10 dagen de beslissing of u een huurpremie krijgt. Tijdens deze periode kan een controleur zich na afspraak aanmelden om de kwaliteit van uw woning te onderzoeken.
  • Als uw dossier niet volledig is, moet u zo snel mogelijk de ontbrekende documenten opsturen. Zo niet wordt uw aanvraag stopgezet.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen de 2 maanden na ontvangst van de beslissingsbrief beroep aantekenen tegen die beslissing met een aangetekende brief (tijdens de periode van coronavirusmaatregelen kunt u een beroep ook indienen via e-mail naar huurpremie.wonen@vlaanderen.be, zonder digitale handtekening).

Als u de huurpremie krijgt, dan staat het bedrag en de startdatum van de premie op de beslissingsbrief vermeld. Wonen-Vlaanderen gaat na vanaf wanneer u aan alle voorwaarden voldeed. De huurpremie wordt tot maximaal 6 maanden terug uitbetaald. Als u het aanvraagformulier te lang laat liggen riskeert u een deel van de huurpremie te verliezen waar u eerder wel recht op had.

De huurpremie wordt maandelijks uitbetaald tussen de 15de en 21ste dag van de daaropvolgende maand.

Zolang u aan de voorwaarden voldoet, behoudt u de huurpremie. U bent wel verplicht om elke wijziging van uw adres of gezinssituatie te melden aan uw shm.

Verhuis

Als u gaat verhuizen moet u uw adres zo snel mogelijk melden aan uw domiciliemaatschappij en aan uw gemeente. Verhuist u naar een andere gemeente, dan moet u zich ook zo snel mogelijk inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw nieuwe woonplaats.

Vervolgens wordt de huurpremie tijdelijk stopgezet. U ontvangt binnen de week een nieuw aanvraagformulier voor de huurpremie op uw nieuwe adres als u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet (huurprijs en kwaliteit van de nieuwe woning). Stuur dit formulier op, samen met een kopie van uw nieuwe huurcontract en de nodige attesten.

 • Als u aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u opnieuw een huurpremie. De uitbetaling van de oude en de nieuwe premie verloopt normaal gezien aansluitend.
 • Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan wordt de huurpremie definitief stopgezet.

Woning kopen

Als u verhuist naar een woning die u hebt gekocht, dan hebt u geen recht meer op de huurpremie en wordt de premie definitief stopgezet.

Meebrengen

Bedrag

De huurpremie bedraagt 75% van de maximale huurprijs (referentiehuurprijs) verminderd met 1/55 van uw gezamenlijk jaarinkomen (eigen bijdrage).

Huurpremie = referentiehuurprijs - eigen bijdrage

De huurpremie bedraagt maximaal:

 • 152,56 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 25,43 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.
 • 167,82 euro in een aantal gemeenten. Dat bedrag wordt verhoogd met 27,97 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

Opgelet:

 • Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.
 • Als de eigen bijdrage hoger is dan de referentiehuurprijs, zult u geen huurpremie ontvangen:
  • Bv. een koppel zonder kinderen, met een inkomen van 27.500 euro en een huurprijs van 600 euro komt in aanmerking voor de huurpremie, maar de eigen bijdrage (500 euro = 1/55 van 27.500 euro) is hoger dan de referentiehuurprijs (463,69 euro = 75% van 618,25 euro).

De berekeningswijze van de huurpremie vindt u op de website wonenvlaanderen.be.

Het bedrag van de huurpremie wordt jaarlijks herberekend op de verjaardag van de startdatum.

Het premiebedrag wordt niet tussentijds aangepast bij wijzigingen in de samenstelling van uw gezin. U moet wel elke wijziging zo snel mogelijk melden aan uw sociale huisvestingsmaatschappij. Een veranderde gezinssituatie heeft niet enkel gevolgen voor de huurpremie, maar ook voor het woningaanbod.

Jaarlijkse controle en herberekening

Sinds 1 mei 2020 controleert Wonen-Vlaanderen jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit inderdaad het geval is, volgt een herberekening van de huurpremie.

Het herberekende bedrag wordt toegekend voor de volgende 12 maanden, voor zover u intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen. U ontvangt per brief de beslissing met het nieuwe huurpremiebedrag.

  Uw aanvraag wordt ook jaarlijks gecontroleerd

  • als uw aanvraag geweigerd is vanwege een te hoge huurprijs
  • als uw aanvraag geweigerd is vanwege een te hoog inkomen
  • als de berekening negatief is.

  Voldoet u opnieuw aan de voorwaarden en is de berekening positief? Dan wordt de uitbetaling (her)opgestart.

  Uitzonderingen

  Regelgeving

  Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders