Ambtshalve schrapping

Personen die niet meer verblijven op het adres waar zij gedomicilieerd staan en waarvan het onmogelijk is om de nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kunnen door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen van ambtswege geschrapt worden.

Dit betekent een schrapping uit het bevolkingsregister, waardoor zij bepaalde sociale en burgerlijke rechten verliezen. Zo hebben ze geen officieel adres meer en wordt hun identiteitskaart geannuleerd, waardoor er problemen kunnen ontstaan bij de ziekteverzekering, bank, enzovoort.

Voor wie

Personen die na verschillende controles door de wijkagent niet worden aangetroffen op het adres waar men staat ingeschreven en waarvan geen andere verblijfplaats gekend is en die zijn/haar situatie niet heeft rechtgezet na uitnodiging door de dienst bevolking, lopen het risico om van ambtswege geschrapt te worden uit het bevolkingsregister. 

Wat moet je doen?

Ga zo vlug mogelijk naar de dienst bevolking om jouw nieuw adres te melden. Je wordt dan na een woonstcontrole van de wijkagent opnieuw ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Wat moet je doen als je niet akkoord bent met jouw ambtshalve schrapping?

Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit moet schriftelijk gebeuren bij:

FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Voorwaarden

 

Procedure

  • Ben je zelf ambtshalve afgevoerd? Dan moet je zo snel mogelijk je nieuw adres kenbaar maken.
  • Staat er iemand op jouw adres geregistreerd die er niet langer woont? Dan kan je dit melden:
    • De melding kan op afspraak, telefonisch, via e-mail of via brief gebeuren.
    • Er moeten geen bewijsstukken worden ingediend. Je geeft de gegevens van de betreffende burger door aan de dienst burgerzaken.
  • Wanneer je ambtshalve afgevoerd bent, is je identiteitskaart niet langer geldig. Wanneer je nieuw adres dan bevestigd is, moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Meebrengen

 

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 

Contactinformatie